"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kansen voor mijn organisatie? Nee dank u!

Kansen voor mijn organisatie? Nee dank u!
Met het nieuwe sociaal akkoord wordt van werkgevers, werknemers en werkzoekenden veel verwacht op het gebied van participeren. Denk in het bijzonder aan de verschuiving in verantwoordelijkheid van overheid naar werkgever. Deze verschuiving eist van veel organisaties grote aanpassingen in het HR-beleid, waaronder het creëren van banen speciaal voor mensen met een beperking.

Staatssecretaris Klijnsma gaf aan dat werkgevers het ‘quotum’ voor 2015 hebben behaald. Die cijfers roepen vraagtekens op omdat het creëren van dergelijke garantiebanen voor mensen met een beperking alles behalve soepel verloopt.
Waarom komen deze veranderingen op de arbeidsmarkt zo traag op gang? De meningen over de verschuiving van verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Iedereen gunt andere mensen een kans op de arbeidsmarkt, maar werkgevers zijn nog huiverig en vaak onbekend met de mogelijkheden.

Samenwerken werkt
Daarom zijn er in afgelopen periode diverse organisaties en netwerken ontstaan om de maatschappelijke uitdagingen samen aan te gaan en angsten bij organisaties weg te nemen. Een aantal voorbeelden:
Locus – een publiek-privaat netwerk van landelijke werkgevers, gemeenten en sw-bedrijven met als missie om landelijk opererende bedrijven en regionale en lokale uitvoerders bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij hun samenwerking.
De normaalste zaak – een initiatief van AWVN, MVO Nederland en Start Foundation. Een netwerk van ondernemers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Ook regionaal zijn er voor dit doel werkgeversdienstverleners ontstaan en heeft iedere arbeidsmarktregio één of meerdere werkgeversservicepunten.

Zo werkt werkgeversdienstverlener Podium24 insamenwerking met SW-bedrijf MTB, Vebego en gemeenten Maastricht – Heuvelland al sinds 2012 aan een slimme manier om werkzoekenden met een arbeidsbeperking te laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. In deze samenwerking hebben zij al meer dan 700 mensen aan een baan geholpen.

Al deze netwerken hebben de vraag van de ondernemer als vertrekpunt. Met andere woorden, waar zit het gewin voor de werkgever? Denk aan het inzetten van mensen met een beperking bij eenvoudig en ondersteunde werkzaamheden, waardoor ‘reguliere’ eventueel hoger geschoolde werknemers zich volledig kunnen richten op (specifiekere) hoofdtaken.

Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie
Wie open staat voor alle werkzoekenden op de arbeidsmarkt, pakt meerdere kansen:

Tijdig inspelen op de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt
Slim omgaan met (eenvoudige) werkzaamheden en deze overdragen aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëert meer ruimte bij (hoger) opgeleid personeel.
Ook is het mogelijk om bij een tekort aan gekwalificeerd personeel in bijvoorbeeld een nichemarkt, groepen mensen gesubsidieerd om- of bij te scholen.

Openstaan voor een beperking? Een aangename verrassing!
Organisaties die werkplekken creëren voor mensen met een beperking, kijken meestal niet naar de beperking, maar juist naar dat wat mensen wèl kunnen. Zo zijn er mooie voorbeelden, waarin mensen met een beperking uitblinken in werkzaamheden, die voor ‘reguliere’ werknemers lastig zijn.

MVO met een extra dosis enthousiasme en motivatie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak een extra drang om zich te bewijzen en zijn enorm gemotiveerd om de kans die ze krijgen volop te benutten.
Dit enthousiasme en deze gedrevenheid slaat vrijwel altijd over op het team, of zelfs binnen de hele organisatie. Organisaties die ervaring hebben met deze doelgroep kunnen dat bevestigen.

MVO, een grote (zakelijke) gunfactor
Naast het feit dat mensen met een arbeidsbeperking een positieve invloed hebben op de sfeer binnen organisatie, ervaren organisaties ook een positieve verandering in de gunfactor tijdens onderhandelingen en aanbestedingen. Een bijkomend feit is dat het anticiperen op de quotumverplichting of SROI (Social return on investment).

Subsidies en fiscale beloning als kers op de taart
Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak niet (direct) volledig productief en ze hebben begeleiding nodig. Maar op dit punt worden ondernemers ondersteund.

Voor een compensatie, kunnen ondernemers met hun gemeente afspraken maken over bijvoorbeeld loonkostensubsidie en ook begeleiding wordt vaak voor het bedrijf en de nieuwe medewerker verzorgd. Daarnaast is de overheid van plan om organisaties die werkplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking fiscaal te belonen.
Als ondernemer zeg je toch geen ‘NEE’ tegen kansen?

Nicole Zeegers

Voor antwoorden op vragen kunnen ondernemers terecht bij hun regionale werkgeversdienstverlener.

Handige websites
WSP Regio Maastricht – Heuvelland:
Werkgeversservicepunt overige regio’s

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.