"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Goed opdrachtgeverschap – resultaten onderzoek

Eerste wetenschappelijk onderzoek naar duurzame en waardevolle samenwerkingsrelaties tussen interim-professionals en inhurende organisaties.

Zet de opdracht meer centraal op het moment dat er zelfstandige interim professionals worden ingehuurd. Zorg voor een goede opdrachtomschrijving, geef regelmatig feedback en geef meer aandacht aan de afsluiting van de opdracht. Daarmee neemt niet alleen de tevredenheid van de zelfstandige professionals toe, maar stijgt ook de effectiviteit.

Dat zijn enkele conclusies uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar goed opdrachtgeverschap, uitgevoerd door het kennisplatform ZiPconomy en Tilburg University.

Voor het onderzoek hebben meer dan 1.000 zelfstandige professionals én inhurende organisaties een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Daarnaast organiseerde ZiPconomy diverse discussie-bijeenkomsten, waaronder een seminar bij de SER.

Hoge tevredenheid bij professionals
Zelfstandige interim professionals, die ongeveer een kwart van het totaal aantal zzp’ers uitmaken, zijn zeer tevreden over hun opdrachtgever. Die krijgt het gemiddelde cijfer van 7,6, terwijl de opdracht zelf nog hoger scoort: 7,9. Deze waardering wordt vooral bepaald door de mate waarin een opdracht goed aansluit bij de kennis, kunde en ervaring, de mate waarin een interim professional autonomie krijgt en of de opdracht een bijdrage levert het portfolio van de interim professional.

De tevredenheid is vooral hoog aan het begin van de opdracht. Over zaken als feedback, evaluatie en de afronding, zijn interim professionals wat minder tevreden. “De kunst is het scherp houden van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Die is toch wat anders dan de reguliere werknemer-werkgever verhouding. Je maakt meer afspraken op output. Die scherpte neemt gedurende de opdracht af” , zo concludeert Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy. “Daarin hebben overigens zowel opdrachtgever als opdrachtnemer iets in te doen.”

In het onderzoek werd ook gekeken naar wat de betrokkenheid bij zowel de opdracht als de opdrachtgever bepaalt, inclusief wat het rendement van het inzetten van interim professionals beïnvloedt. Arjan van den Born, hoogleraar Ondernemerschap aan de Tilburg University: “Het onderzoek laat zien dat juist die opdrachten die leiden tot kennisdeling en bevlogenheid, passende opdrachten zijn, die beide partijen groeimogelijkheden geven. Bij een langdurige relatie kijkt men niet alleen naar de korte termijn en het directe gewin, maar ook naar mogelijkheden om elkaar langdurig te versterken.”

Aandacht voor goed opdrachtgeverschap nodig
De aandacht voor goed opdrachtgeverschap past in een professionalisering van zowel de manier waarop organisaties zelfstandige interim professionals inzetten als het ondernemerschap van de zelfstandige professionals. Arjan van den Born: “Dit onderzoek is een startpunt om de relaties tussen opdrachtgevers en interim-professionals te verbeteren en zo duurzame relaties te creëren waarbij inhurende organisaties en interim-professionals elkaar helpen in hun ontwikkeling”.

Hugo-Jan Ruts: “Het debat over het groeiend aantal zzp’ers wordt gedomineerd door verhalen over schijnzelfstandigheid en misbruik. Dat verdient aandacht. Maar ondertussen werkt het gros van alle zelfstandigen met plezier en overtuiging. 85% van de respondenten uit ons onderzoek heeft de ambitie om zp’er te blijven of door te groeien naar een onderneming met personeel”.
“Gezien de omvang en de rol die interim professionals spelen binnen organisaties is er wel meer aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en interim-professionals nodig. Waar verschilt nu goed werkgeverschap zich van goed opdrachtgeverschap? Naar die nuance zijn we op zoek gegaan. Met dit onderzoek willen we een kader neerzetten waarmee organisaties kunnen nadenken hoe zij goed opdrachtgeverschap een plek kunnen geven in de manier waarop met interim professionals wordt samengewerkt.”

Nieuwe arbeidsverhoudingen
Arjan van den Born: “Wij geloven in duurzame relaties die verder gaan dan de contractuele verplichtingen. Wij hopen dat veel meer onderzoek naar deze nieuwe relaties zal volgen en dat dit onderzoek uiteindelijk een klein steentje zal bijdragen in de zoektocht naar nieuwe arbeidsverhoudingen waar zekerheid, betrouwbaarheid, autonomie, flexibiliteit, passie, professionaliteit en ontwikkeling samengaan.”
De resultaten van het onderzoek, met een overzicht van aanbevelingen en verschillende aanvullende artikelen en reflecties zijn gratis te krijgen als e-publicatie op: www.zipconomy.nl/goedopdrachtgeverschap.

Bron: ZiPconomy, juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.