"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Regionale adviescentra nodig voor preventie werkloosheid

Werknemers die hun baan dreigen te verliezen, moeten nog voor ze in de WW terecht komen, ondersteuning krijgen van nieuw op te richten regionale adviescentra.

Met dat advies komt de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag.

Deze dienstverlening is aanvullend op die van het UWV. De SER kiest voor een praktijkgerichte benadering. De komende jaren kunnen partijen in pilots hier ervaring mee opdoen. De intentie is verder dat partijen op regionaal en sectoraal niveau beter gaan samenwerken. Daartoe krijgen sociale partners een grotere rol in de regie over de WW en in het arbeidsmarktbeleid. Het advies bevat tevens een doordenking van de afspraken uit het sociaal akkoord over de financiering van de WW.

Eerder en persoonlijker ondersteunen om werkloosheid te voorkomen
De SER pleit voor een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. De raad stelt voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op de fase voordat mensen beroep doen op de WW. Het werk van de adviescentra gaat vooraf aan de dienstverlening van UWV. De adviescentra vergen een organisatie en uitvoering dichtbij de werkvloer. Dit biedt ruimte voor een rol van de vakbonden, maar ook andere partijen komen in aanmerking voor de uitvoering van de adviescentra. De SER stelt voor de adviescentra te financieren uit de WW-premies, maar zij dienen wel effectief en efficiënt te zijn en kwalitatief goede dienstverlening te leveren. Het advies is om eerst te starten met pilots om de nieuwe vormen van dienstverlening in de praktijk te kunnen testen. Als uit de evaluatie blijkt dat de pilots aan deze eisen voldoen, stelt de SER voor deze te verankeren in de arbeidsmarktinfrastructuur. Daarbij is het uitgangspunt dat de dienstverlening van de adviescentra op termijn tot een vermindering van het beroep op de WW moet leiden. Het voorstel voor de adviescentra is een uitwerking van de afspraken van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in het akkoord uit 2013.

De WW inrichten als een structureel lastendekkende werknemersverzekering
In het sociaal akkoord is ook afgesproken de WW-premies lastendekkend vast te stellen. Uitgaande van deze afspraak adviseert de SER een WW-premie die structureel lastendekkend is. Dat wil zeggen: een premie die hoog genoeg is om alle lasten van de WW te dekken, inclusief de lasten van effectieve bemiddeling en re-integratie en van de activiteiten die de voorgestelde adviescentra uitvoeren. De lasten van de gemiddelde werkloosheid over tien jaar vormen het uitgangspunt voor de premie. Dit leidt tot een stabiele premie die niet conjunctuurversterkend werkt en daarmee geen extra werkloosheid genereert. In het sociaal akkoord is verder afgesproken dat werknemers opnieuw een deel van de premie voor de WW gaan betalen en wel in de verhouding fiftyfifty op basis van koopkrachtneutraliteit.

Aanvullende verzekeringen efficiënt uitvoeren
In het akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is afgesproken dat er in cao’s private aanvullende werkloosheidsverzekeringen zullen worden geregeld om de huidige opbouw en duur van de WW te handhaven. Het advies brengt in kaart wat de verschillende mogelijkheden zijn voor die regelingen. De keuze is aan de decentrale cao-partners. Wat betreft de uitvoering noemt de SER het UWV of een andere publieke partij uit de keten van werk en inkomen, zoals de Sociale Verzekeringsbank . Ook kan gedacht worden aan een uitvoerder van een aanvullende pensioenregeling. Uitvoering van de aanvullende verzekeringen door een van deze partijen voorkomt zo veel mogelijk extra administratie en overdrachtsproblemen.

Verbeteren regie over het arbeidsmarkt- en WW-beleid
Meer accent op preventie van werkloosheid vergt meer regie van die partijen die invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan en voortbestaan van werkloosheid. Dat zijn in de eerste plaats de sociale partners; werkgevers en werknemers in de bedrijven en sectoren. Sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat zij een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de WW. Dit advies werkt deze afspraak uit rekening houdend met de lessen uit het verleden, dus Buurmeijer-proof. De SER pleit voor het verbeteren van de regie over de WW en in het arbeidsmarktbeleid op drie niveaus. Op centraal niveau stelt de SER voor sociale partners een zwaarwegende adviesrol te geven bij aspecten van de WW, zoals de systematiek van de premievaststelling en beleid voor bemiddeling en re-integratie. Op sectorniveau moeten cao-partijen meer ruimte krijgen om te adviseren over de vaststelling van de premies voor de sectorfondsen. Voor het regionale niveau is het belangrijk sectorale initiatieven en regionaal beleid met elkaar te verbinden. Dit sluit aan bij de verschuiving van onderdelen van het arbeidsmarktbeleid naar het regionale niveau. De raad zal het initiatief nemen om de kennis en ervaring opgedaan in de regio’s uit te wisselen.

Stand van zaken
Het advies is voorbereid door de Commissie Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet. Het geeft uitwerking aan het sociaal akkoord tussen sociale partners en het kabinet van 11 april 2013 en bouwt voort op de afspraken die sociale partners met elkaar maakten in de Stichting van de Arbeid. Het neemt de afspraken die hierin zijn gemaakt als gegeven en doordenkt hoe deze verder vorm kunnen krijgen. Het advies is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van vrijdag 20 februari.

Bron: SER, 20 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.