"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2013-2016

| Download CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten |


CAO-naam
CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten

Download Eindbod CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2013-2016
> Einbod CAO Bedrijfsverzorging 2013-2016

Looptijd
De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Loonmutaties
Een loonsverhoging zal niet met terugwerkende kracht doorgevoerd worden. De eerste loonsverhoging vindt plaats op de datum waarop een nieuwe cao daadwerkelijk wordt afgesloten.

De totale structurele loonsverhoging gedurende de looptijd van deze cao bedraagt 4,5%. De lonen worden op de hierna genoemde momenten structureel verhoogd:
– per 1ste van de maand waarop de cao wordt afgesloten, per ….. 2015: 1,5%
– vervolgens per 1 oktober 2015: 1,5%
– en per 1 april 2016: 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
Werkingssfeer
Voor huidige medewerkers:
– die (op termijn) gedetacheerd zijn (worden) in de agrarische sector kan de betreffende inleen cao worden toegepast. Het al dan niet toepassen gaat in overleg met de medewerker. Belangrijk uitgangspunt bij een detachering is dat er sprake moet zijn van een structureel lange – meer dan 1 jaar – periode van inzet bij 1 of 2 klanten en indien de verwachting bestaat dat deze situatie wordt voortgezet, dan wordt in overleg met de medewerker de inleen cao toegepast. Er wordt consistent beleid toegepast.
Indien in de huidige situatie sprake is van een hogere beloning ten opzichte van de beloning in de inleen cao, dan wordt dit verschil in beloning eenmalig omgezet in een persoonlijke toeslag (PT). Daarmee wordt het huidige salarisniveau zeker gesteld. Deze PT wordt afgebouwd met de overeen te komen (jaarlijkse) structurele cao verhogingen.
De pensioenopbouw bij het Bedrijfstakpensioenfonds Landbouw wordt in de hiervoor genoemde situaties voortgezet.
– die gedetacheerd zijn maar werkzaam zijn in andere sectoren, dus niet in de agrarische sector, en waarvoor de cao Bedrijfsverzorgingsdiensten van toepassing blijft de huidige cao Bedrijfsverzorgingsdiensten van toepassing.

Voor een toekomstige AB medewerker, waarmee vanaf 1 januari 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt afgesloten kan, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden waarvoor deze medewerker wordt aangenomen, de betreffende (inleen) cao van toepassing zijn. Indien met een nieuwe medewerker een arbeidsovereenkomst van bedrijfsverzorger wordt overeengekomen dan is de cao Bedrijfsverzorgingsdiensten van toepassing.

Wet Werk en Zekerheid
WAB heeft de intentie om aanvullende afspraken te maken over de duur en de opbouw van de WW in lijn met de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt.

Participatiewet
De bepalingen zoals opgenomen in de Participatiewet worden in alle redelijkheid nagestreefd. De WAB biedt arbeidsgehandicapten waar mogelijk kansen op passende arbeid.

Bron: CNV Vakmensen, 23 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.