"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werk-naar-werkexperiment in regio

Logo28 mei 2010

Werkgevers en regionale werknemersorganisaties die met ontslag bedreigde werknemers herplaatsen bij een andere werkgever of naar zelfstandig ondernemerschap begeleiden, krijgen hiervoor bij wijze van proef een financiële bijdrage van 2.500 euro per werknemer.

Deze bijdrage moet ervoor zorgen dat minder mensen ontslagen worden en sneller van werk-naar-werk worden geholpen. De ministerraad heeft hier op voorstel van demissioniair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet stelt 2 miljoen euro voor het experiment beschikbaar.

Voorwaarde
Voorwaarde is dat bedrijven zelf ook minimaal de helft van de kosten voor hun rekening nemen. De precieze voorwaarden zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur die naar verwachting vlak na de zomer van kracht wordt.

Voorkomen langdurige werkloosheid
Het kabinet ziet toekomst voor regionale experimenten van werkgevers- en werknemersorganisaties, waarbij mensen effectief kunnen worden begeleid van werk-naar-werk. Werkgevers en werknemers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij met werkloosheid bedreigde werknemers plaatsen in bedrijven of sectoren waar tekorten aan werknemers zijn. De regeling moet vooral mensen helpen die niet snel zelf ander werk vinden en daardoor het risico lopen langdurig werkloos te worden.

Crisisgeld
Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar. Aan een project dienen minimaal 50 met ontslag bedreigde werknemers deel te nemen. Het experiment wordt betaald uit het geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. Partijen moeten zelf ook minimaal de helft van de totale projectkosten bijdragen.

Meer directe rol werkgevers
Het experiment is bedoeld om na te gaan of (samenwerkende) werkgevers in een regio, naast de reguliere activiteiten van de Werkpleinen van UWV Werkbedrijf, zelf een meer directe rol kunnen spelen bij het aan ander werk helpen van met ontslag bedreigde werknemers.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: SZW, 28 mei 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.