Zelfstandigen verdienen eigen rechtspositie op arbeidsmarkt

0
68

Zelfstandigen verdienen een eigen wettelijk kader, omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal niet meer het domein is van alleen werknemers en werkgevers.

ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen
Dat zeggen belangenorganisaties ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen in een brief aan de Tweede Kamer.

Download:
Voorstel inzake Rechtspositie Zelfstandige Ondernemers

Tekst brief aan Tweede Kamer:

“Naar aanleiding van de Tweede Voortgangsrapportage Wet DBA, die op vrijdag 18 november aan u is verzonden door staatssecretaris E. Wiebes, willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

De Wet DBA regelt de afschaffing van de VAR en is ingegaan op 1 mei 2016. De VAR gaf vrijwaring van werkgeversverplichtingen voor de opdrachtgever bij vaststelling van een dienstbetrekking in de praktijk (een zogenaamde schijnconstructie). De Belastingdienst is in de tien jaar VAR niet in staat geweest om effectief te controleren, waardoor in feite een gedoogsituatie is ontstaan van schijnconstructies. Met de DBA werden opdrachtgevers medeverantwoordelijk voor de aard en inhoud van het contract en werd de systematiek van Modelcontracten geïntroduceerd om schijnconstructies tegen te gaan.

De DBA is nog geen 6 maanden na het in werking treden stukgelopen op met name het niet kunnen verstrekken van de toegezegde zekerheid vooraf aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zelfs bij goedgekeurde Modelcontracten hield de Belastingdienst veel slagen om de arm aangaande de interpretatie van de praktijksituatie als mogelijke dienstbetrekking. Daardoor haken veel opdrachtgevers af en zijn op dit moment tienduizenden zelfstandigen verstoken van opdrachten, zodat zij zich genoodzaakt zien om in payroll- of uitzendconstructie als werknemer door het leven te gaan.

In de Tweede Voortgangsrapportage DBA wordt daadwerkelijke handhaving van de DBA enige maanden uitgesteld. Wij hopen, dat dit aanleiding voor opdrachtgevers zal zijn om weer zelfstandigen te contracteren.
Het Kabinet neemt zich voor om de Arbeidswetgeving aan te passen op het gebied van vrije vervanging en gezag. Naar onze opvatting wordt hiermee een verkeerde weg bewandeld. Het is niet meer van deze tijd, dat een zelfstandig ondernemer zijn positie moet aantonen door niet te vallen onder een definitie die niet voor hen is bedoeld. Wij stellen ons op het standpunt, dat zelfstandigen een eigen wettelijk kader verdienen, omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal niet meer het domein is van alleen werknemers en werkgevers.
Voor de urgente problematiek van de tienduizenden zelfstandigen, die nu geen opdrachten ontvangen omdat opdrachtgevers geen zekerheid kunnen ontlenen aan Modelcontracten, ook al zijn die door de Belastingdienst goedgekeurd, helpt uitstel van handhaving niet. Een oplossing, die op korte termijn wel zal werken, is afstel van de systematiek van Modelcontracten en vrijwaring, zoals wij al eerder hebben bepleit.

Wij laten het niet bij kritiek, maar denken vooral na over oplossingen. Het gaat hier om een nieuw fundament voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. Wij verzoeken u kennis te nemen van ons voorstel en dit te betrekken bij de komende discussie over een wettelijk kader voor zelfstandige ondernemers.

Hoogachtend,

Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland
Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw
Adrienne van Veen, MKB Belangen

Bron: ZZP Nederland, 22 november 2016