WAB maakt werknemers vanuit de banenafspraak te duur

0
574

Het beginsel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verkleint de baankansen van mensen met een arbeidshandicap. Zij worden te duur.
Cedris
Daarvoor waarschuwt Cedris in een reactie op de voorgestelde Algemene maatregel van bestuur bij de WAB.

Loonkostensubsidie dekt niet meer de kosten
De kosten voor gemeenten gaan enorm oplopen, omdat de loonkostensubsidie straks niet de extra kosten voor detachering en payroll dekt. Het wordt voor werkgevers dan veel minder aantrekkelijk om mensen uit deze doelgroep werk te geven. Payrolling en detachering worden duurder, want deze mensen vallen volgens de WAB straks onder de cao van de inlener. Door pensioenregelingen, eindejaarsuitkeringen en uitloop in de schaal liggen de kosten van veel sector-cao’s (inclusief Car-Uwo en Wsw) ver boven het kale wettelijk minimumloon waarop de loonkostensubsidie vanuit het Rijk is gebaseerd. En die loonkostensubsidie moet nu juist de drempel verlagen om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen.

Knelpunten
1) Het volgen van de cao’s binnen de sector waar deze mensen geplaatst worden (Groen/Schoonmaak/Facilitair/Overheid) zorgt voor fors hogere kosten dan het huidige detacheringstarief.
2) Banen zijn vaak gecreëerd voor de doelgroep (jobcarving) en passen daarom niet naadloos binnen een cao.
3) Vaak is er sprake van een stapeling van baantjes passend bij de mogelijkheden en de kansen in de arbeidsmarktregio. Hierdoor zouden er diverse cao’s van toepassing zijn voor één medewerker.
4) Er is vaak sprake van herplaatsing op een werkplek met een andere cao. Dit leidt tot instabiel inkomen voor deze kwetsbare doelgroep.
Lees meer

Als alle inlenersvoorwaarden gaan gelden, is er bovendien geen prikkel om uit te stromen vanuit een detacheringscontract naar een regulier contract.

Eigen collectieve arbeidsvoorwaardenregeling nodig
Het kabinet wil met de Banenafspraak méér mensen aan het werk brengen, maar dan zal het voor deze groep (net als momenteel voor de groep Sociale Werkvoorziening) een uitzondering moeten maken. Cedris stelt voor dat deze doelgroep een betaalbare collectieve arbeidsregeling krijgt.

Bron: Cedris, 9 augustus 2019

Zie ook
UWV: 48.120 banen banenafspraak gerealiseerd