Internetconsultatie bijstand zelfstandigen (Bbz)

0
83

Het ministerie van SZW heeft het wijzigingsvoorstel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gepubliceerd voor internetconsultatie.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. Voorstel is het Bbz op onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn met het beoogde doel te brengen.

Doelgroepen die worden geraakt
De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor startende zelfstandigen, maar wel voor de nieuwe instroom in het Bbz van de volgende drie groepen van bijstandsbehoevende gevestigde zelfstandigen:

  1. Ondernemers in de binnenvaart, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen. Zij kunnen voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente.
  2. Oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf. Zij kunnen met ingang van 1 januari 2020 niet meer instromen in de speciale regeling waarmee zij hun niet-levensvatbare bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, met financiële ondersteuning vanuit het Bbz. Zij kunnen een beroep doen op het reguliere Bbz als zij aan de voorwaarden voldoen danwel op de IOAZ of de Participatiewet.
  3. Gevestigde zelfstandigen, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen, en die daarbij zowel behoefte hebben aan algemene bijstand als aan bijstand voor bedrijfskapitaal. Voor deze groep veranderen een aantal rechten en plichten rond de terugbetaling van de (voorlopige) leenbijstand en de mogelijkheid van rentereductie bij bijstand voor bedrijfskapitaal.

De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor de rechten en plichten van bestaande Bbz-gerechtigden (van vóór 1 januari 2020).

Verwachte effecten

  1. Een meer gelijke behandeling van startende en gevestigde zelfstandigen.
  2. Een eenvoudiger Bbz, zowel voor de mensen die een beroep doen op het Bbz, als voor de gemeentelijke uitvoerders.
  3. Een efficiëntere uitvoering met minder uitvoeringskosten.

Reageren
Via www.internetconsultatie.nl/bijstandverlening is het mogelijk te reageren op het concept-besluit. De einddatum van de consultatie is 19 maart 2019.

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.

Bron: Rijksoverheid, 27 februari 2019