Ontslagregeling en Regeling UWV Ontslagprocedure – technische wijzigingen

0
264

| Ontslagregeling | Regeling UWV Ontslagprocedure |


Op 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd.

Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen te doen.

De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure treden eveneens per 1 januari 2016 in werking.

In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld in verschillende onderdelen van het ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 geldt. Dit betreft onder meer regels met betrekking tot herplaatsing en de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, alsmede regels met betrekking tot de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen Ook worden in de Ontslagregeling nadere regels gesteld met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Via de Verzamelwet SZW 2016 is onder meer een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek (BW) waardoor het referentiemoment voor beoordeling of sprake is van een kleine werkgever is gewijzigd. Dit werkt door in de Ontslagregeling. Verder is hierbij geregeld dat bij het bepalen of sprake is van een kleine werkgever, ook de bij die werkgever werkzame payrollwerknemers moeten worden meegeteld. Verder is in het BW opgenomen dat geen toestemming voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verleend als niet eerst afscheid is genomen van AOW-gerechtigden. Ook dit werkt door in de regels met betrekking tot de ontslagvolgorde zoals opgenomen in de Ontslagregeling. Zo is een rangorde aangebracht in arbeidsrelaties die eerst moeten worden beëindigd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt te regelen hoe moet worden bepaald welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt als het afspiegelingsbeginsel geen uitsluitsel geeft, omdat in die berekening twee of meer leeftijdscategorieën aangemerkt worden waarbinnen een werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Tot slot is een klein aantal verduidelijkingen aangebracht.

In de Regeling UWV Ontslagprocedure worden regels gesteld voor de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. Hierin is onder meer geregeld dat UWV geen toestemming voor opzegging verleent als uit een verzoek daartoe of tijdens de behandeling daarvan blijkt dat sprake is van een opzegverbod. UWV verleent wel toestemming als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Via de Verzamelwet SZW 2016 zijn deze regels opgenomen in het BW, zodat dit artikel uit de Regeling UWV Ontslagprocedure wordt geschrapt.

Zie Staatscourant 2015, 45451

Bron: Rijksoverheid, 17 december 2015