Belastingplan 2016

0
9

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat levert extra banen en een hogere economische groei op. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers.

Dit staat in het Belastingplan dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij zullen de voorstellen behandelen. Na hun goedkeuring en publicatie in het Staatsblad, gaat de wet op 1 januari 2016 in. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder.

Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting wordt op een paar punten aangepast. De maatregelen gelden voor aanmerkelijkbelanghouders, werkgevers en mensen met inkomen in box 3 (spaargeld en vermogen).

Energiebelasting
De energiebelasting gaat in 2016 omhoog voor bedrijven en particulieren. Dit is een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de energiehuishouding duurzamer moeten maken.

Artikel-2-Fonds
Uitkeringen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds worden vrijgesteld van belastingen. De uitkeringen uit het Duitse Artikel 2-Fonds zijn gebaseerd op een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers. De uitkering bedraagt € 320 per maand. Er zijn 2500 uitkeringsgerechtigden in Nederland.

Premiekortingen werkgevers
Er komt voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast wil het kabinet het zogenoemde lage-inkomensvoordeel invoeren. Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

R&D
De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) vallen vanaf 2016 onder de S&O-afdrachtvermindering. Nu vallen die nog onder de Research & Developmentaftrek (RDA).

Moeder-dochterrichtlijn 2015
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965, in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn

Grote bonussen niet meer in vrije ruimte WKR
Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling (WKR) wordt aangescherpt. Sommige werkgevers hebben grote bonussen in de vrije ruimte ondergebracht, omdat ze via de 80%-eindheffing kosten wilden besparen. Het kabinet wil een einde maken aan deze zogenoemde tariefarbitrage.

Om te voldoen aan het gewijzigde gebruikelijkheidscriterium moet het straks gebruikelijk zijn om een vergoeding of verstrekking onbelast aan een werknemer te geven doordat de werkgever de heffing betaalt. Bij de beoordeling wordt onder andere naar het volgende gekeken:

 • Aard van de vergoeding/verstrekking
 • Hoogte van de vergoeding, waarde van de verstrekking
 • Kan tariefarbitrage het doel vormen van de aanwijzing
 • In hoeverre worden vergelijkbare vergoedingen en verstrekkingen ook bij andere (vergelijkbare) werknemers aangewezen

Overige fiscale maatregelen
Daarnaast bevat het wetsvoorstel een groot aantal diverse maatregelen:

 • Vereenvoudiging informatieplicht bij eigenwoningschuld anders dan bij aangewezen administratieplichtigen
 • Afschaffen minimumwaarderingsregel bij afkoop
 • Definitie geneesmiddelen
 • Afschaffen jaarbetaling motorrijtuigenbelasting
 • Fictie exportregeling in afvalstoffenbelasting
 • Vereenvoudiging fiscaal procesrecht; massaal bezwaar en prejudiciële vragen
 • Schorsende werking hoger beroep bij toeslagen
 • Uitbreiding regeling uitgaven voor monumentenpanden en Natuurschoonwet 1928 naar aanleiding van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Implementatie verrekenprijsdocumentatie en ‘country-by-country reporting’
 • Step-up voor grensoverschrijdende juridische fusie en juridische splitsing
 • Handhavingsbepalingen Common Reporting Standard
 • Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand
 • Imputatie SEW/BEW
 • Benutten dubbele vrijstelling fiscale partners bij onder meer kapitaalverzekeringen
 • Rekening houden met tegengestelde belangen ten aanzien van de WOZ-waarde
 • Aanpassingen vpb-plicht overheidsondernemingen
 • Growkits en kweekvloeistoffen
 • Verlaging tarief energiebelasting lokaal opgewekte duurzame energie
 • Teruggaafregeling voor aardgas als brandstof voor vaartuigen
 • Uitzondering partnerbegrip bij stiefkinderen
 • Lijfsdwang in geval van civiele vordering
 • Aanscherping disculpatiemogelijkheid
 • Experimenteerbepaling

Bron: Rijksoverheid.nl, 15 september 2015