Wet tegemoetkomingen loondomein | Wtl

0
470

Wet tegemoetkomingen loondomein | Wtl
Voor het in dienst nemen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld oudere, kunnen werkgever gebruikmaken van premiekortingen. In de praktijk blijken de huidige kortingen niet altijd toereikend. De Wet tegemoetkomingen loondomein moet hier met een nieuw systeem verandering in brengen.


Download Wettekst Wet tegemoetkomingen loondomein


Loonkostenvoordeel
Het nieuwe systeem voor loonkostenvoordeel zal er als volgt uit komen te zien:

  • Op jaarbasis bedraagt het voordeel maximaal € 6.000,-;
  • Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de ‘doelgroep banenafspraak’ is € 2.000,- op jaarbasis. Dit komt overeen met het geldende maximum zoals in de huidige wetgeveing geldt;
  • De bestaande kortingen worden omgevormd tot loonkostenvoordelen, met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren die ongewijzigd blijft omdat het een tijdelijke regeling is;
  • Een doelgroepverklaring is een vereiste. Voor oudere met een uitkering en jongeren bestaat de doelgroepverklaring als vereisten al, met de inwerkingtreding van het nieuwe systeem zal dit vereisten ook voor arbeidsgehandicapten gaan gelden;
  • Als een werknemer tot de doelgroep behoort, kan een werkgever gedurende drie jaar, of zoveel eerder als het dienstverband eindigt, een verzoek tot tegemoetkoming indienen.
  • Er bestaat geen recht op  een loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook voor diezelfde werkgever heeft gewerkt om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen en opnieuw worden aangenomen enkel vanwege het voordeel.

Lage inkomensvoordeel
Naast een nieuw systeem voor de huidige premiekortingen introduceert de Wtl het zogenoemde lageinkomensvoordeel. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst nemen met als doel de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Het voordeel dat per werknemer verkregen kan worden bedraagt maximaal € 2.000,- per jaar voor werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimum loon, die in dat jaar minimaal 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. Voor een werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon die in dat jaar minimaal 1248 uur bij dezelfde werkgever heeft gewerkt geld een maximaal voordeel van maximaal € 1.000,-.

Het lage inkomensvoordeel wordt na afloop van het jaar automatisch aan de werkgever uitgekeerd. Het UWV haalt daarvoor de gegevens uit de ingediende loonaangiften

Inwerkingtreding
De invoering zal in fases verlopen. Allereerst zal het lage-inkomensvoordeel  per 1 januari 2017 in werking treden. De loonkosten voordelen zullen daarna volgen in 2018, hiervoor moet nog een nadere inwerkingsdatum voor worden vastgesteld. Met de inwerking van het Loonkostenvoordeel zullen de huidige premieregelingen worden ingetrokken. Zie ook Mobiliteitsbonus.