"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Toelichting door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Ondanks het feit dat consumenten steeds vaker online inkopen doen (42% van de Nederlanders kocht in 2021 zes keer of vaker iets via internet tegen 33% in 2020, bron CBS), is er gelukkig ook nog een zeer aanwezige middenstand waar fysiek gewinkeld wordt en waar veel mensen hun brood verdienen.

Binnen de detailhandel zijn vele cao’s van toepassing. Zo heb je een cao voor de bloemendetailhandel, voor lederwaren en reisartikelen, voor de elektrotechnische detailhandel enz. enz. Cao’s dus voor een specifieke doelgroep. Er is ook een soort verzamelcao waar verkopers van een breed scala aan producten mee te maken hebben en dat is de CAO Retail Non-Food. En deze cao staat nog steeds in de top tien van meest bekeken cao’s op CAOWijzer. Tijd om hier een kritische blik op te werpen in het kader van nieuwe regels voor de inlenersbeloning.

De CAO Retail Non-Food bestaat pas sinds 1 juli 2018. Daar waar voorheen werknemers in de mode, sportartikelen, juweliers, tuincentra, schoenendetailhandel, verf- en behangwinkels en woonwinkels (en nog een aantal) allemaal onder hun eigen cao vielen, zijn deze cao’s per 1 juli 2018 geïntegreerd in een gezamenlijke cao: Retail Non-Food. Dit heeft tot gevolg dat er binnen deze cao collectieve afspraken zijn, maar ook een aantal aparte modules, namelijk Tuincentra, Schoenen en Wonen. Kijk dus bij het bepalen van de inlenersbeloning goed na onder welke module de betreffende uitzendkracht valt! Er gelden verschillende toeslagen voor de verschillende branches en ook de loontabellen zijn niet gelijk.

In dit blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met de cao Retail Non-Food inhoudt.

Welke elementen van een cao vallen onder de regels van de inlenersbeloning?
Let op: met de inwerkingtreding van de nieuwe uitzendcao’s is de inlenersbeloning flink uitgebreid (zie artikel 16 van de uitzendcao):

  1. Het geldende periodeloon in de schaal
  2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
  3. Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder fysiek belastende omstandigheden die samenhangen met het werk. Je kunt hierbij denken aan overwerk, verschoven uren, koudetoeslag, onregelmatigheid en ploegentoeslag
  4. Initiële loonsverhogingen, vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever. Concreet betekent dit dat evt. loonsverhogingen met een datum in het verleden nu ook voor uitzendkrachten met terugwerkende kracht moeten worden toegepast. Of dit ook geldt voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn, is niet helemaal duidelijk.
  5. Kostenvergoedingen, maar dan alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
  6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
  7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd, tenzij deze uren al als gewerkte uren worden verwerkt
  8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het hoe en waarom van de uitkering.
  9. Thuiswerkvergoedingen, zowel netto als bruto.

Ik zal de verschillende onderdelen hieronder puntsgewijs doornemen, maar eerst dit:

Looptijd
De cao Retail Non-Food heeft een looptijd tot 30 juni 2022 en is eveneens algemeen verbindend verklaard (AVV) tot en met deze datum. Dat betekent dat de cao door alle werkgevers in de branche toegepast dient te worden. Het betekent ook dat er per 1 juli a.s. wellicht nog geen nieuwe caotekst is gepubliceerd en er in elk geval nog geen sprake is van AVV. Werkgevers die geen lid zijn van een van de werkgeverspartijen, hoeven dan de cao niet toe te passen. Als uitzendwerkgever moet je dus goed met je inlener afstemmen of ze lid zijn van een werkgeverspartij en hoe zij omgaan met eventuele komende wijzigingen. En wellicht ten overvloede maar leg deze informatie ook goed vast!

Periodeloon
Deze cao werkt met het functiewaarderingssysteem FUWAM. Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. Omdat er steeds meer sprake is van online zaken doen, zijn er sinds 2020 ook een aantal E-businessfuncties toegevoegd. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek Functie-indeling voor Retail Non-Food of de door de brancheorganisatie online beschikbaar gestelde tools, zoals de website www.functiewijzer.nl. Deze functiewaarderingssystematiek geldt voor alle onder deze cao vallende branches.

NB: werkgevers die een eigen loon- en functiegebouw willen toepassen, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de Sociale Commissie. Het zal vast niet veel voorkomen, maar het is (overigens eigenlijk altijd) goed om bij de uitvraag inlenersbeloning ook de vraag te stellen of er wordt afgeweken van of aanvullende regels zijn op de van toepassing zijnde cao.

Als de functie is vastgesteld, kan het loon worden bepaald. Dit loon is afhankelijk van leeftijd en ervaring en staan berekend naar een uurloon in de cao. Dat is heel fijn, want dan hoeft er niet omgerekend te worden. Uit deze uurlonen blijkt overigens ook dat er voor de meeste branches een 38-urige werkweek geldt. Alleen voor wonen geldt een 37-urige werkweek als normale arbeidsduur.

Als niet anders is vermeldt, dan geldt de loontabel voor de mode. Voor Wonen, Schoenen en Tuincentra gelden aparte loontabellen.
Op de website van Inretail zijn alle loontabellen terug te vinden:

Let op: de huidige cao vervalt dus per 1 juli 2022. Dat betekent dat de kans dat er per die datum al nieuwe loontabellen zijn klein is. Maar schaal A en B uit de cao Retail Non-Food zijn grotendeels gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). En dat stijgt natuurlijk wel per 1 juli a.s. en dus moeten de werknemers die in deze schaal zitten wel worden verhoogd in loon.
En dan nog iets. De ervaring leert dat de stijging van de lonen gekoppeld is aan de stijging van het WML. En dat werknemers die al boven hun schaal zijn ingedeeld geen loonsverhoging meer krijgen. Ik heb natuurlijk geen glazen bol dus het zou in theorie kunnen zijn dat hier in de toekomst van afgeweken wordt, maar voor de berekening van de tarieven zou je hier wel van uit kunnen gaan.

ADV
Alleen in de module Tuincentra is sprake van roostervrije dagen en dan alleen wanneer de normale arbeidsduur 40 uur per week bedraagt. Het aantal roostervrije dagen is in dat geval vastgesteld op 13 dagen per jaar. De loontabel voor tuincentra toont maandlonen op basis van een 38-urige werkweek. Er wordt ook een uurloontabel getoond. Omrekening toont aan dat de uurlonen op basis van 38 uur zijn berekend. Mocht een inlener een 40-urige werkweek hebben, dan dienen dus de lonen te worden omgerekend op basis van de in de uitzendcao’s verplichte rekenwijze:
Maandloon / (4,35 * 40).

In dat geval zal er ATV in geld of in tijd vergoed moeten worden. Ook hier schrijft de cao zelf geen berekeningswijze voor en geldt indien er gekozen wordt voor vergoeding van de ATV in geld: aantal ATV dagen / 254 * 100. De uitkomst is in dit geval 5,12%. En deze vergoeding moet ook tijdens vakantie en ziekte worden doorbetaald!

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao Retail Non-food worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 7.1 t/m 7.3 behandelt de toeslagen voor onregelmatige uren. Dit zijn op doordeweekse dagen de uren voor 07:00 en na 22:00 en verder alle zaterdag-, zondag- en feestdaguren.
De toeslag voor uren gewerkt tussen 22:00 en 24:00 uur geldt niet voor e-commerce werkzaamheden.
– De artikelen 5.3 en 7.4 beschrijven welke uren als overwerk gezien worden en welke toeslag de uitzendkracht daarvoor ontvangt.
Verder kent het algemene deel geen toeslagen die onder de inlenersbeloning vallen.
In artikel 4 van de module Tuincentra staan extra regels en percentages voor overwerk. De module Wonen kent aparte regelingen voor de functiefamilie Logistiek (artikel 4).

Initiële loonsverhogingen
De cao kent voor de resterende looptijd tot 1 juli a.s. geen initiële loonsverhogingen meer. Zoals gezegd moet de stijging van het WML per 1 juli 2022 wel worden meegenomen.

Kostenvergoedingen
De enige kostenvergoeding in het algemene deel van de cao betreft een maaltijdvergoeding. Een maaltijdvergoeding is niet per se een netto vergoeding. Volgens cao komt de medewerker voor een maaltijdvergoeding in aanmerking wanneer hij voor 13:30 is begonnen met werk en doorwerkt tot minimaal 20:00 uur. Vervolgens staat er dat hij – indien de werkgever/inlener geen maaltijd verstrekt – recht heeft op een vergoeding van € 4,30, of, indien hij een kassabon kan overleggen, een vergoeding van de werkelijke kosten tot maximaal € 8,80.

Het handboek loonheffingen zegt dat een vergoeding onder deze voorwaarden een meer-dan-bijkomstig zakelijk karakter heeft en daarom gericht is vrijgesteld, oftewel netto vergoed mag worden. De belastingdienst zegt dan echter wel dat je de keuze hebt om óf de werkelijke kosten te vergoeden (de kassabon dus) óf aan te sluiten bij het normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines, wat voor 2022 op € 3,35 is gesteld. De vergoeding van € 4,30 zonder kassabon is dan dus te hoog. Als uitzendbureau hoef je enkel de kosten te vergoeden die netto vergoed kunnen worden, dus in de situatie zonder kassabon kun je volstaan met € 3,35 per maaltijd.

Het deel Wonen kent ook nog de gereedschapsvergoeding van € 2,70 per week voor aanschaf en onderhoud van gereedschap. Deze vergoeding kan netto betaald worden, als het gereedschap noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, het wellicht bekende noodzakelijkheidscriterium. Het voert te ver om dit hier uitgebreid te spreken, ik verwijs hiervoor naar het handboek loonheffingen artikel 22.1.7.

Periodieken
Artikel 6.2 zegt het volgende over de periodieke verhogingen:
Verhoging van het loon in verband met leeftijd gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker jarig is. Dit geldt voor medewerkers die vóór hun 21e in dienst komen. Dit blijft ook het moment waarop na hun 21e een ervaringsjaar wordt toegekend.
Voor medewerkers die 21 jaar of ouder zijn bij indiensttreding geldt dat verhoging van het loon in verband met het bereiken van een ervaringsjaar ingaat op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Vergoeding van reisuren en/of reistijd
In het algemene deel van de cao zijn geen regelingen opgenomen met betrekking tot reisuren en -tijd. De module wonen kent wel een vergoedingsregeling onder voorwaarden. Dit valt terug te lezen in artikel 6 van deze module.

Eenmalige uitkering
De huidige cao kent geen eenmalige uitkering.

Thuiswerkvergoeding
De huidige cao kent geen thuiswerkvergoeding.

Tot slot
Zo. Dat was hem dan. Geen heel gecompliceerde cao deze keer. Desondanks kan ik me voorstellen dat er toch nog vragen zijn. En dan zijn er gelukkig tools zoals CAOWijzer om je te helpen.

CAOWijzer beschikt over meer dan 200 uitgewerkte inlenerscao’s. De tool geeft via een eenvoudige wizard direct inzicht in het minimum cao-loon, de eerstvolgende loonsverhoging, de periodieke verhoging en de toeslagen en vergoedingen. Informatie over cao-publicaties en loonsverhogingen is zelfs uitgewerkt voor meer dan 1000 cao’s.Ga voor meer informatie naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan!

Mocht je er alsnog niet uitkomen of heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via 06-28933997.

Nettie Alkema

Lees ook
Belang van opleiding medewerkers backoffice in uitzendland zwaar onderschat
Wijziging AVV CAO Retail Non Food (01-01-2021 – 30-06-2022)
Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten
Wijziging tekst CAO Retail Non Food 2018-2020

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.