"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

1,4 miljard voor bouwstenen sociaal pakket arbeidsmarkt

Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij, onder meer om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan.

Werkzoekenden kunnen zoveel mogelijk bij één loket terecht voor hulp, schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De inzet hierbij is dat mensen zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden.

Werknemers van bedrijven die grootschalig worden gereorganiseerd of in branches waar de werkgelegenheid sterk is teruggelopen, worden hierbij geholpen door de werkgevers(organisaties) en vakbonden. Daarbij kan direct een beroep worden gedaan op bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden.

Het kabinet maakt concrete werkafspraken met vakbonden en werkgevers in de Stichting van de Arbeid over de nieuwe werkwijze.

Er wordt een stuurgroep ingericht waarin sociale partners, UWV, VNG, SBB, MBO Raad en betrokken departementen vertegenwoordigd zijn.

Vier bouwstenen
Om werkzoekenden goed te kunnen ondersteunen investeert het kabinet in totaal € 1,4 miljard in vier bouwstenen van het aanvullend sociaal pakket:

 • Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk
  Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is naar ander werk. Hierbij wordt maatwerk verleend. Het kabinet investeert in de dienstverlening door UWV en gemeenten, in regionale mobiliteitsteams en heeft bijzondere aandacht voor zelfstandigen en kwetsbaren op de arbeidsmarkt.
 • Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
  Een nieuwe toekomst zoeken of je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden betekent dat mensen zich moeten oriënteren op nieuw werk en soms hun expertise moeten aanpassen of hun competenties uitbreiden. Daarom wordt geïnvesteerd in (om)scholing en ontwikkeladviezen. De ondersteuning verloopt direct via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk. Ook de regionale teams kunnen werkzoekenden wijzen op en ondersteunen bij de aanvraag van deze scholingsinstrumenten.
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid
  Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Met een gerichte aanpak zet het kabinet in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid.
 • Aanpak van armoede en schulden
  Door de coronacrisis neemt het aantal mensen in armoede en met problematische schulden naar verwachting toe. Daarom maakt het kabinet middelen vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen.

Bron: Tweede Kamer, 23 september 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.