"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid

CAO voor Uitzendkrachten ABU
CAO voor Uitzendkrachten NBBU

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Bekijk ook deze korte video met Linda Bol.

Uitzendcao’s en bestedingsbudget duurzame inzetbaarheid flexkrachten
Het komt voor dat uitzendbureaus niet bekend zijn met bepaalde regelgeving in de CAO of niet precies weten wat er van hen wordt verwacht. Dat is ook nogal eens het geval met de CAO-regelgeving rondom duurzame inzetbaarheid. Daarom ga ik daar in dit blog wat dieper op in.

Duurzame inzetbaarheid, wat wordt er onder verstaan?
Er wordt mee bedoeld het verkrijgen, verbreden of verdiepen van kennis en/of vaardigheden ten behoeve van de verdere ontwikkeling op arbeidsgebied. Voorheen werd dat meestal ‘scholing’ genoemd.

In de uitzend-CAO’s is vastgelegd dat er ten minste 1.02 % van het feitelijk loon van werknemers die werkzaam zijn in fase A (fase 1-2) moet worden gereserveerd en besteed aan de bevordering van duurzaam inzetbaarheid. Let op, of sprake is van een uitzendovereenkomst met wel of geen uitzendbeding, dat doet er niet toe voor deze verplichting!

Het doel van de reserveringspot is scholing en ontwikkeling voor de werknemers. Dit doel wordt vaak niet bereikt of niet goed verwerkt. Soms zien we bij inspecties de reservering wel, maar is er geen onderbouwing waaruit blijkt dat het geld ook daadwerkelijk aan scholing wordt besteed.

Scholing voor werknemers, twee mogelijkheden
De CAO’s beschrijven heel duidelijk twee mogelijkheden om met deze reserveringspot om te gaan.

  1. Uitbesteding via Stichting DOORZAAM. Een uitzend-/detacheringsbureau kan de scholingsreservering deels of volledig afdragen aan Stichting DOORZAAM (voorheen STOOF genoemd).
  2. Scholing in eigen beheer. Een uitzend/ detacheringsbureau houdt de scholingsreservering in eigen beheer en zorgt ervoor dat de reserveringspot voor scholingsdoeleinden voor uitzendkrachten / gedetacheerden wordt gebruikt.

Scholingsdoeleinden
Om aan het werk te blijven moeten mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Scholing kan ook een middel zijn om uitzendkrachten te motiveren via uw bedrijf te blijven werken. Als zij de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, voelen zij zich vaak erkend en gestimuleerd.

Er zijn allerlei scholingsdoeleinden denkbaar om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten/ gedetacheerden te stimuleren. Het gaat hierbij om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Denk bijvoorbeeld aan een taalcursus voor buitenlandse uitzendkrachten. Beheersing van de Nederlandse taal biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal niet alleen ten goede komen van de uitzendkracht, ook de uitzendonderneming en inlener zullen hier profijt van hebben.

Heel actueel is op dit moment de coronacrisis waarbij omscholing van functie naar functie noodzakelijk kan zijn. Ook voorlichtingen, instructies en cursussen over hygiëne en gezondheid vormen een belangrijk onderdeel voor de verdere ontwikkeling.

Scholing, wat gaat er mis?
Scholing in eigen beheer, dat zien wij bij onze inspecties het vaakst voorkomen. Regelmatig gaat dat niet goed. Over het algemeen zien we dat uitzend- en detacheringsbureaus de reservering voor scholing wel in hun loonparameters hebben verwerkt, maar daar blijft het dan bij en dat is niet voldoende.

Zodra scholing in eigen beheer wordt verricht, stelt de uitzend-CAO extra voorwaarden.

  1. De bestedingsplicht dient jaarlijks te worden verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Hierin moet zowel het gereserveerde bedrag voor scholing worden opgenomen als een opgave van de besteding scholingskosten.
  2. Vanaf 2020 moet het deel van de 1.02% dat niet is besteed aan scholing (bevorderen van duurzaam inzetbaarheid) alsnog worden afgedragen aan Stichting DOORZAAM. De afdracht van het niet-bestede deel van de 1.02% vindt uiterlijk twee jaar na het jaar waarvoor de bestedingsplicht geldt plaats.

Bij een ABU- of NBBU-CAO controle dient u conform bovenstaande de bestedingsverplichting aan te tonen. Bent u geen lid van de ABU of NBBU, dan bent u een ABU-volger. Let op, ook als ABU-volger moet u aan de bestedingsverplichting voldoen. Bij een SNCU-controle zal er altijd worden gevraagd om de bestedingsverplichting, die is verwerkt in de jaarrekening of accountantsverklaring.

Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero

Interview DOORZAAM
Kans op werk begint met aandacht, waarna elke stap telt


[ Advertentie ]

MatchQ, ken je talenten
MKB-bedrijven kunnen vanaf 1 t/m 30 september 2020 bij de overheid de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan en ontwikkeladviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. MatchQ biedt een tool die inzicht geeft in de talenten en ontwikkelingskansen van medewerkers.
Linda Bol is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero.