"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Strengere regels tegen turboliquidatie

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober jl. schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) dat hij schuldeisers meer bescherming wil bieden bij turboliquidatie van bedrijven.

Schuldeisers zijn vaak pas achteraf op de hoogte van de liquidatie. Relevante informatie waarmee de liquidatie wordt onderbouwd, ontbreekt. Het bestuur hoeft nu geen slotbalans te deponeren en schuldeisers weten daardoor niet waar zij aan toe zijn. Misbruik kan op die manier te gemakkelijk worden verborgen. In vrijwel alle sectoren neemt turboliquidatie van bedrijven toe. Ook in de uitzendsector is deze trend zichtbaar met als gevolg onbetaalde lonen, belastingen en sociale premies.

Van benadeling van schuldeisers kan sprake zijn als blijkt dat baten zijn verzwegen,
activa voorafgaand aan de turboliquidatie aan de boedel zijn onttrokken of als er
selectieve betaling aan schuldeisers plaatsvond.

Maatregelen
De minister stelt voor de volgende maatregelen voor:
Het bestuur moet slotbalans opstellen en deponeren, vergezeld van een bestuursverklaring met uitleg waarom baten ontbreken. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister. Het bestuur moet zorg dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening. Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister. Vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister moeten de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar zijn gemaakt..

In de loop van 2020 biedt de minister een voorstel voor wetswijziging aan.

Bron: Rijksoverheid, 7 oktober 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.