"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SCP: Participatiewet vermindert baankansen Wsw-arbeidsbeperkten

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert een langlopende evaluatie uit naar de werking van de Participatiewet.

Daarin staat de vraag centraal hoe het de verschillende doelgroepen vergaat sinds de invoering van de Participatiewet. Wat betekent de wet voor de baankansen en de uitkeringsafhankelijkheid van de verschillende doelgroepen? Als mensen aan het werk komen: waar komen ze aan het werk? En hoe duurzaam is dat werk dan?
Rapport SCP: Van wsw naar participatiewet
In de praktijk minder baankansen
De praktijk blijkt weerbarstig. Ondanks de banenafspraak en de beleidsinspanningen is de kans op werk voor mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij een sociale werkplek, is afgenomen sinds de invoering van de Participatiewet. Bij de invoering van de wet, ruim drie jaar geleden, was het juist de bedoeling dat meer mensen aan het werk kwamen.

Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet
De rapportage concentreert zich op de doelgroep Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De Wsw maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk om onder aangepaste omstandigheden arbeid te kunnen verrichten in zogenoemde sociale werkplaatsen. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Wel kunnen zij ondersteuning krijgen van gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van loonkostensubsidie. De publicatie schetst hoe het deze mensen is vergaan.

Bron: SCP, 5 september 2018 en NOS

Zie in dit verband ook een praktijkverhaal van Timing over samenwerking tussen sociale werkvoorziening en arbeidsbemiddeling in het kader van de banenafspraak: ‘Sociale werkvoorziening onmisbaar bij integratie’

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.