"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Mbo-opleiding sluit onvoldoende aan op dynamiek arbeidsmarkt

Het mbo moet beter in kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt.

Dat concludeert Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het heeft kansen in het mbo onderzocht en daarvoor met docenten, leidinggevenden, studenten en intermediairs gesproken.

Vakvaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en denkvaardigheden
In de publicatie ‘Beroep op het mbo’ concluderen de onderzoekers onder meer dat vakonderwijs dat alleen vakkennis en vakvaardigheden in de toekomst niet genoeg zijn. Er is relatief veel aandacht voor de vakken taal en rekenen. Naast vakvaardigheden zijn vooral persoonlijkheidskenmerken en hogere orde (denk)vaardigheden belangrijk. Voor echte vakmensen zal er altijd plaats zijn op de arbeidsmarkt menen de betrokkenen.

Veranderende arbeidsmarkt stelt nieuwe eisen aan het mbo
Van de professionals die in het mbo werken als docent of leidinggevende vindt 43% dat het mbo nog te veel aanbodgericht is. Het mbo zou wendbaarder moeten zijn om beter in te kunnen spelen op de veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Hoewel het mbo op verschillende manieren actualiteit en innovatie in het opleidingsaanbod en onderwijs probeert te organiseren, lukt dat nog niet overal even goed. Men zoekt nog naar meer mogelijkheden tot samenwerking met het bedrijfsleven juist met het oog op vernieuwing, en de professionalisering van docenten is soms nog te vrijblijvend.

Breed palet aan vaardigheden biedt de mbo’ers meer garantie
Vakkennis en vakvaardigheden zijn belangrijk. Daarnaast hebben mbo’ers echter meer vaardigheden nodig: voor een goede start op de arbeidsmarkt, maar vooral voor hun blijvende inzetbaarheid in de toekomst. Volgens oud-studenten hebben ze in hun huidige baan naast vakvaardigheden bijvoorbeeld ook sociaal-emotionele vaardigheden nodig. Taal en rekenen vinden zij nog het minst belangrijk om te kunnen functioneren in hun huidige baan.

Financiële vaardigheden en ondernemersvaardigheden vinden de professionals in het mbo niet zo belangrijk, terwijl veel mbo’ers toch als zzp’er aan de slag zullen gaan.

Werk op mbo-niveau 2 verdwijnt, op hogere niveaus verdringing door hbo
Docenten en leidinggevenden maken zich zorgen over de toekomst van mbo’ers op niveau 2. Men denkt dat er juist op dat niveau veel werk zal verdwijnen, of dat de eisen van de arbeidsmarkt voor hen te hoog komen te liggen. Voor de hogere niveaus vreest men voor verdringing door hbo-opgeleiden. Lees meer

Bron: SCP, 6 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.