"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU, NBBU, OVAL: één loket nodig voor publiek-private samenwerking banenafspraak

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


De nieuwe cijfers over de banenafspraak zijn positief, eind 2016 zijn in totaal 22.554 banen gecreëerd ten opzichte van de nulmeting.

Private intermediairs spelen een stevige rol in het bereiken van dit resultaat. Een mooi resultaat maar het kan beter en met minder bureaucratie. ABU, NBBU en OVAL roepen in een brief aan de Tweede Kamer op tot het inrichten van één loket met publiek-private samenwerking op werkgeversdienstverlening in elke arbeidsmarktregio.

Ondanks de goede cijfers lopen werkgevers in de marktsector en overheid bij de invulling van de banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. Uit het recent gepresenteerde Tienpuntenplan ‘Stop de bureaucratie’ van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland blijkt dat de bureaucratie groot is, te weinig kandidaten in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. Dit strookt met de stevige conclusies die de Inspectie SZW in haar rapport ‘Werk aan de uitvoering’ trekt over het niet functioneren van de huidige werkgevers dienstverlening. Eén van de aanbevelingen van de Inspectie om de werkgeversdienstverlening vlot te trekken is inzetten op en gebruik maken van publiek-private samenwerking.

Met een goed georganiseerde werkgeversdienstverlening gaan en kunnen meer mensen aan de slag. ABU, NBBU en OVAL pleiten daarom voor inrichting van één loket met publiek-private samenwerking op werkgeversdienstverlening in elke arbeidsmarktregio. Leden van ABU, NBBU en OVAL kunnen en willen hieraan een belangrijke bijdrage leveren om samen met publieke organisaties in de arbeidsmarktregio’s werkgeversdienstverlening succesvol vorm te geven.
Zie de brief aan de Tweede Kamer.

Bron: ABU.nl, 10 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.