"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SNCU jaarbericht 2016

Verbeterde samenwerking en inzet van social media werken in de bevordering van de naleving van de cao’s in de uitzendbranche, meldt de SNCU in haar jaarbericht 2016.

Voorlichting
In 2016 is de website van de SNCU drastisch gemoderniseerd. Door laagdrempelig te zijn, met aanbod
van Frequently Asked Questions is de voorlichting richting ondernemers en uitzendkrachten beter
afgestemd op de informatiebehoeften. Ten opzichte van vorig jaar is ook het aantal ontvangen vragen over de CAO en meldingen over mogelijke niet naleving van de CAO verdubbeld.

Er is een start gemaakt met de inzet van social media. Om de bekendheid van de dienstverlening van de
SNCU onder de uitzendkrachten te verhogen is een voorlichtingscampagne via Facebook gevoerd.
Facebook blijkt voor de SNCU een succesvol medium waarmee uitzendkrachten bereikt kunnen worden.
Met een intensieve campagnevoering is de SNCU erin geslaagd een aanzienlijke groep actieve volgers op
te bouwen, met name onder de Nederlandse en Poolse doelgroep.

Handhaving
In 2016 zijn door de SNCU 350 nalevingsonderzoeken gestart. Door gerichtere controles is de
vastgestelde benadeling naar verhouding hoger dan in voorgaande jaren. Door het grotere aantal
meldingen en signalen van samenwerkingspartners is de SNCU in staat geweest haar capaciteit beter te
richten op die onderdelen van de sector waar echt iets mis was.

Verder was de SNCU in 2016 succesvol in de aanpak van malafide bestuurders. In een aantal vonnissen
en arresten zijn bestuurders aansprakelijk gesteld voor het frustreren van het SNCU‐onderzoek en het
weigeren cao‐afwijkingen te herstellen.

Vorig jaar is ook ervaring opgedaan met de aanpak van buitenlandse ondernemingen. Ondanks de
bereikte resultaten, blijft de controleerbaarheid van de activiteiten van buitenlandse uitzenders op de
Nederlandse markt een lastig vraagstuk. Discussie over de bevoegdheden van de SNCU en de
werkingssfeer van de cao hebben lange doorlooptijden tot gevolg.

Vooruitblik
In 2017 zal de SNCU, samen met publieke handhavers extra aandacht besteden aan gerichte aanpak van
het deel van de sector met veel afwijkingen.

Bron: SNCU, 28 februari 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.