"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Boetes bij niet naleving WagwEU

In een reeks van vier columns nemen wij u mee in de toekomstige wereld van ‘gedetacheerde buitenlandse werknemers in Nederland’.
Zie onze eerdere columns in deze serie. Hieronder leest u de derde column.

| Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU |


Boetes bij niet naleving WagwEU zijn bekend
Vanaf 1 oktober 2016 zijn werkgevers gewaarschuwd. De boetenormbedragen (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) bij overtreding van voorschriften uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zijn bekendgemaakt. Overtredingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 oktober 2016, worden niet beboet. Alles daarna wel! Let wel, het feit dat het meldingssysteem nog niet gereed is, is geen vrijbrief om de WagwEu niet na te leven. De verplichting tot naleving van de WagwEU en het risico op boetes geldt dus reeds.

Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Artikel WagwEU Overtreding Boetenormbedrag
6 lid 1 Het niet verstrekken van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de WagwEU EUR 12.000,00
 9 lid 1 Het niet beschikbaar stellen van de navolgende gegevens op de werkplek (elektronisch of schriftelijk);
 • de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer en de loonstrook;
 • documenten waaruit blijkt hoeveel uren de gedetacheerde werknemer heeft gewerkt;
 • documenten waaruit blijkt dat dat voldaan is aan de informatieplicht ex artikel 7:655 BW, op grond waarvan de dienstverrichter de gedetacheerde werknemer een opgave moet verstrekken van:
 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen of de aard van de arbeid;
 • functie of aard van de arbeid en de datum indiensttreding;
 • aanspraak of berekeningswijze vakantie;
 • opzegtermijn;
 • het loon en betalingstermijn;
 • gebruikelijke arbeidsduur per dag of week;
 • wel of geen deelname aan pensionregeling;
 • indien sprake is van het verrichten van werkzaamheden buiten NL langer dan een maand, dan moet de dienstverrichter opgave doen aan de gedetacheerde werknemer van; i) de duur van de werkzaamheden, ii) de huisvesting, iii) de toepasselijkheid van de NL sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, iv) de geldsoort,  v) vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en vi) hoe terugkeer is geregeld;
 • of een cao van toepassing is;
 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is;
 • bewijsstukken waaruit de bijdrage voor socialezekerheidsregelingen en de identiteit van de dienstverrichter, de dienstontvanger, de gedetacheerde werknemer en van de voor de uitbetaling van het loon verantwoordelijke persoon blijken; en
 • een bewijs, waaruit blijkt welk loon aan de gedetacheerde werknemer is betaald
EUR 12.000,00
9 lid 3 Het niet binnen een redelijke termijn verstrekken van bescheiden tijdens of na de periode van detachering EUR 12.000,00

 

In welke gevallen kunnen de boetes worden gematigd?
De boetenormbedragen kunnen onder omstandigheden worden gematigd met;

 • 25% (te lange periode tussen laatste ambtshandeling en insturen boeterapport);
 • 50% (twee documentsoorten ontbreken op de werkplek);
 • 75% (één documentsoort ontbreekt op de werkplek).

Het matigingspercentage is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid en/of aard en ernst van de overtreding. Zijn er meerdere matigingsgronden aanwezig, dan worden de matigingspercentages bij elkaar opgeteld tot een maximum van 75%. Alleen als een overtreding volledig niet verwijtbaar is, wordt het boetenormbedrag gematigd met 100%.

Kunnen de boetes ook worden verhoogd?
In de navolgende situaties wordt de boete met 50% verhoogd:

 1. als bewust de regelgeving is ontdoken;
 2. als de overtreding is begaan door een rechtspersoon die feitelijk de directe voortzetting is van een andere onderneming, blijkend uit dezelfde bedrijfsactiviteiten, dezelfde vestigingsplaats en (deels) dezelfde wettelijke vertegenwoordigers heeft.

Hoe hoog bedraagt de boete bij recidive?
Ingeval sprake is van recidive (herhaling) van de overtreding, wordt het boetenormbedrag in het tweede geval verhoogd met 200%.

Cumulatie?
De dienstverrichter dient bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek, waaronder:

 • loonstrook;
 • documenten waaruit blijkt welk loon aan de werknemer is betaald;
 • documenten waaruit blijkt hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt.

Zijn de voornoemde documenten niet beschikbaar op de werkplek, dan kan een boete worden opgelegd. Op grond van artikel 18b lid 2van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kan voor het voorgaande eveneens een boete worden opgelegd. Is dat het geval, dan wordt niet ook nog eens een boete opgelegd wegens overtreding van de WagwEU.

Hendarin Feyli en Sander van Riel, Advocaten te Oisterwijk

Bron: Staatscourant, 5 oktober 2016

Hendarin Mouselli is advocaat arbeidsrecht en medeoprichter van VRF Advocaten.