"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet onderscheid arbeidsduur | WOA

Wet onderscheid arbeidsduur | WOA
De Wet onderscheid arbeidsduur is op 1 november 1996 in werking getreden en regelt het verbod op het maken van onderscheid tussen fulltimers en parttimers. De WOA regelt toevoeging van artikelen aan het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet om het verbod te regelen.


Download wettekst Wet onderscheid arbeidsduur


Artikel 7:648 BW
Door de WOA is artikel 7:648 BW ingevoegd in het BW. Het verbiedt een werkgever om  bij het aangaan ,wijzigen of beëindigen van arbeidsvoorwaarden verschil te maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur, tenzij het onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Elk beding in een arbeidsovereenkomst, reglement of cao waarin onderscheid gemaakt wordt op basis van een verschil in arbeidsduur zonder dat daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat is nietig.

Voorts mag een werkgever een werknemer niet benadelen omdat hij een beroep op het verbod heeft gedaan of bijstand heeft verleent.

Artikel 125g Ambtenarenwet
Door de WOA is artikel 125g toegevoegd aan de Ambtenarenwet. Het verbiedt het bevoegde gezag om bij het aangaan ,wijzigen of beëindigen van aanstellingsvoorwaarden verschil te maken tussen ambtenaren op grond van een verschil in arbeidsduur, tenzij het onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Het bevoegd gezag mag het dienstverband met een ambtenaar beëindigen of de ambtenaar benadelen omdat hij een beroep op het verbod heeft gedaan of bijstand heeft verleent.

Artikel III WOA
Gelet op artikel III van de WOA strekt het verbod zich uit tot alle partijen die betrokken zijn bij de arbeidsvoorwaardenvorming.

College voor de Bescherming van de Mens
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan zijn klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het college onderzoekt de klacht en geeft advies. Zie voor meer informatie de website van het CRM.

 

 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.