"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werken, zorgen en leren tegelijk – niet voor iedereen te doen

Nederlanders werken meer, zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen.

Dit blijkt uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over het Aanbod van arbeid 2016.

De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

Combinatiedruk
Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk dan werknemers.

Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken.

Formeel of informeel leren
Ook oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Het verlenen van mantelzorg neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.
Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of opleiding) compenseren dit niet door meer informeel leren (bijleren door het werk te doen).

Thuis overwerk afmaken
Thuiswerken neemt toe. Het thuis afmaken van (over)werk is de belangrijkste reden voor thuiswerk, niet het combineren werk en zorg.
Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016 die op 30 augustus 2016 verschijnt. In deze studie beschrijven SCP-onderzoekers de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: de combinatie van arbeid en zorg, flexibilisering van de arbeidsmarkt en formele en informele scholing. Er is gebruikgemaakt van het tweejaarlijkse onderzoek onder werkenden en niet-werkenden dat het SCP uitvoert: het Arbeidsaanbodpanel. Deze editie van het aanbodpanel is afgenomen in het najaar van 2014.

Meer werken, meer zorgen, meer leren?
De overheid vraagt van de burger meer te werken, meer te zorgen en meer te leren. De overheid wil dat de arbeidsdeelname toeneemt, dat burgers meer zorgen voor hun naasten, en dat werkenden blijven leren om “duurzaam inzetbaar” te zijn tot aan hun pensioen. Het aandeel mensen met betaald werk steeg de afgelopen decennia sterk, al daalde het na 2010 weer iets door de economische crisis. Ook steeg het aandeel werkenden die de zorg voor naasten op zich nemen (mantelzorg) van 12% in 2004 tot 18% in 2014. Scholing van werkenden nam echter niet toe. In de periode 2004-2014 lag het aandeel werkenden dat een cursus of scholing volgt steeds rond de 40%. Dit komt niet overeen met het belang dat de overheid hecht aan een toename van scholing voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Combinatiedruk
Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben om hun werk te combineren met de zorg die ze aan kinderen of aan mensen in hun naaste omgeving geven. Vrouwelijke werknemers ervaren vaker (22%) combinatiedruk dan mannen (16%). Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk (24%) dan werknemers in loondienst (19%).

Bron: CPB, 30 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.