"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Seminar DBA – FlexNieuws – impressie

Dinsdagmiddag 31 mei vond het FlexNieuws Seminar DBA plaats op Landgoed Zonnestraal te Hilversum.

De bijeenkomst werd bezocht door 64 deelnemers, waaronder afgevaardigden van uitzendorganisaties, detacheringsbureaus, payrollbedrijven, consultancybureaus, zelfstandigen, vakbond FNV en uiteenlopende MKB-organisaties / opdrachtgevers.

Bekijk de foto’s

De bezoekers ontvingen informatie in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

De wet is inmiddels een maand in werking. Er leven veel vragen in de markt over de effecten, wat wel/niet wijs is om te doen.
De animo om hierover met elkaar in gesprek te gaan en cases voor te leggen, was zichtbaar aanwezig.

De sprekers zoomden elk in op een aspect van de problematiek.

Karl van der Horst is, vanuit de Bovib, betrokken bij de Klankbordgroep DBA en de Werkgroep DBA. Hij is Algemeen Directeur van The Compliance Factory. Ter inleiding schetste hij de effecten van de flexibilisering in de economie. Sinds de crisis is steeds meer nadruk komen te liggen op kostenbesparing via flex, wat vaak leidt tot misbruik en schijnconstructies. Het feit dat er werk verdwijnt door outsourcing (onder meer naar lagelonenlanden), terwijl contracting en total workforce planning oprukt, maakt de situatie op de arbeidsmarkt niet eenvoudiger. In hoeverre kan er dan nog sprake zijn van ‘Werk en Zekerheid’? Iedereen ondervindt de effecten van deze macro-economische trends.
Is er een tussenvorm denkbaar tussen de status van een ondernemer en een zelfstandige? Economische (on)afhankelijkheid is een issue in de beoordeling van zelfstandigheid, maar waarom zou een zelfstandige die één goede klant heeft, niet zelfstandig mogen zijn? De Bovib pleit voor vrijwaring van VAR-houders tot 1 mei 2017.

Lisette van Rossum is fiscalist en beleidsmedewerker van de ABU met focus op het ZZP dossier. Zij gaf de deelnemers inzicht in het werken met modelovereenkomsten voor bemiddeling of voor tussenkomst. Bij bemiddeling zorgen intermediairs voor de match en/of nemen de administratieve processen uit handen, maar zijn niet zelf opdrachtgever van de zzp’er. Bij tussenkomst zijn uitzenders wel opdrachtgever en daarmee ook aansprakelijk in het kader van de beoordeling van de arbeidsrelatie. Van Rossum zoomde in op mogelijkheden om risico’s te beperken, beantwoordde en pareerde veel vragen uit de zaal.
Ondanks de risico’s kiezen veel intermediairs voor het tussenkomstmodel. Het overnemen van het opdrachtgeverschap is een veelgevraagde service in de markt. Van Rossum benadrukt, evenals de andere sprekers tijdens dit seminar, dat het werken met een modelovereenkomst op zich geen vrijwaring biedt. Belangrijk is dat periodiek wordt gecheckt of in de praktijk wordt gewerkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst, want de praktijk is leidend voor de beoordeling.

Myrthe van den Heuvel, advocaat arbeidsrecht, werkzaam bij Marree & Dijxhoorn Advocaten, gaf inzicht in het aspect van de gezagsverhouding. Dit is het grootste pijnpunt in vraagstukken rondom zelfstandigheid versus dienstbetrekking. In hoeverre mag een opdrachtgever instructies geven, eisen stellen aan het gebruik van specifiek materiaal enzovoort. De communicatie met zelfstandigen die werkzaam zijn naast werknemers op dezelfde werkplek zal daarom ook anders moeten worden aangepakt.

Bij elke situatie en beroepsgroep kan het antwoord op de vraag verschillen of de inzet van zelfstandigen mogelijk is in het kader van de Wdba. Hoe zit het bijvoorbeeld met tijdelijke vervanging van een werknemer in verband met zwangerschapsverlof, als die rol wordt ingevuld door een zelfstandige? Organisatorische gelijkschakeling van zzp’ers met werknemers is niet raadzaam. Neem de zzp’er bijvoorbeeld niet op in een vakantieplanning voor het team om de schijn van gezag (wat zou kunnen wijzen op fictief dienstverband) te vermijden.

Als voorbeeld van wel/geen (schijn)zelfstandigheid ging Van den Heuvel in op jurisprudentie van rechtszaken die zelfstandige pakketbezorgers hebben aangespannen tegen PostNL. Jurisprudentie in het kader van de Wet DBA is nog niet voorhanden.

Een goedgekeurde modelovereenkomst in het kader van de Wet DBA heeft in principe een looptijd van 5 jaar, maar mag ook voor een kortere periode worden gesloten. Van den Heuvel adviseerde bezoekers van het seminar om te kiezen voor een overeenkomst van 1 jaar. Volgend jaar kan de politieke situatie anders liggen en de regelgeving zijn geëvolueerd. Bovendien is 5 jaar een lange termijn voor afspraken omtrent opdrachten en werkprocessen.

Marcel Reijmers, directeur/eigenaar van FlexKnowledge, richtte zich specifiek op uitzenders in de zaal. Hij betoogde dat er bewuste keuzes nodig zijn voor bemiddeling of voor tussenkomst. “Wanneer een klant u dwingt om het opdrachtgeverschap inzake zzp’ers over te nemen, ziet hij blijkbaar risico’s. Bedenk goed of u deze risico’s wilt en kunt overnemen, terwijl u geen zeggenschap hebt over de situatie op de werkvloer,” zo waarschuwde hij. Reijmers schetste de factuur- en betalingsstromen in het bemiddelingsmodel en het tussenkomstmodel. Wanneer een uitzendorganisatie kiest voor bemiddeling – en dus zelf geen contractpartij is tussen ZZP’er en opdrachtgever – zijn er naast administratieve diensten, diverse aanvullende services denkbaar, zoals acquisitie, voorfinanciering en debiteurenbeheer. Factureer die diensten aan de ZZP’er of aan de opdrachtgever. Samen zijn de opbrengsten van die diensten weer ongeveer gelijk aan de marge. Dit alles vraagt iets meer administratie, maar zorgt ervoor dat de intermediair zelf in ieder geval geen risico’s loopt. De Belastingdienst ziet een zelfstandige al snel als een uitzendkracht of gedetacheerde, constateert Reijmers, op basis van uitlatingen op de site van de Belastingdienst. “Doe daarom altijd voor de zekerheid de Ondernemerscheck van de Belastingdienst.”

In de wandelgangen kwam ter sprake dat het werken met een modelovereenkomst in plaats van voorheen met de VAR, weer nieuwe, andere schijnconstructies in de hand kan werken.

Er is ook nog veel overleg met opdrachtgevers en klanten nodig om de werkwijze in het kader van Wet DBA overtuigend in te richten. Communicatie hierover is haast een vak apart.

De ambiance van Landgoed Zonnestraal, inclusief het goede weer, nodigde uit tot veel gesprekken voor en na de presentaties op het terras.

Foto’s: Tea Idzenga
Impressie: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.