"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO LEO 2016-201712 mei 2016

CAO LEO
CAO Loonwerk
CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen

Onderhandelingsresultaat CAO LEO 2016-2017
> niet beschikbaar

Looptijd
Deze cao begint op 1 mei 2016 en eindigt op 30 juni 2017.

Loonsverhogingen
– 0,95% loonsverhoging per 1 juli 2016;
– 0,75% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Tevens is afgesproken dat de cao wordt opengebroken als de werkgroep arbeidstijden een advies heeft geformuleerd voor cao partijen of als er overeenstemming is tussen cao partijen over de functies die in aanmerking komen voor de afwijking op de ketenbepaling in de WWZ.
– De opzegtermijnen bij einde dienstverband worden aangepast aan het wettelijk regime. Dit betekent dat niet langer de leeftijd bepalend is voor de duur van de opzegtermijn maar de duur van het dienstverband. Dit betekent ook dat voor AOW-gerechtigde werknemers een opzegtermijn van 1 maand geldt.
– Artikel 27, 5 mei vervalt vanaf 2017. De vrije dag wordt toegevoegd aan de bovenwettelijke vakantiedagen.
– Artikel 44 en 45 inzake de BBL-leerling worden aangepast zodat het mogelijk wordt de leerling een arbeidsovereenkomst aan te bieden die past bij zijn opleiding
– Artikel 52, prestatietoeslag vervalt. Bestaande rechten blijven gehandhaafd.
– Artikel 55, reistijdvergoeding. Om een gelijk speelveld te realiseren vervalt lid 6. Afspraken die voor 1 mei 2016 op basis van lid 6 tot stand zijn gekomen moeten tijdens de looptijd van de cao worden gemeld bij een op te richten paritaire commissie. Cao partijen bespreken tijdens de looptijd van de cao of en hoe de afspraken kunnen worden aangepast. Een juridische toets maakt hier onderdeel van uit.
– Artikel 62, kort verzuim. Het recht op een vrije dag voor ondertrouw vervalt. Bij de overige gebeurtenissen wordt ter verduidelijking opgenomen dat het recht op vrij alleen bestaat voor zover de gebeurtenis wordt bijgewoond.
– De cao krijgt een dispensatieartikel.
– De cao wordt aangepast op de Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA).
– Voor de doelgroep van de participatiewet wordt een aparte loonschaal opgenomen in de cao die loopt van 100% wettelijk minimum loon (WML) tot 120% WML. De opbouw verloopt in zes stappen.
– Er komt een paritaire commissie die gericht is op correcte uitleg van de cao en het oplossen van eventuele geschillen daarover.
– De werkingssfeer wordt verduidelijkt door toe te voegen bij mestdistributie: “al dan niet voor derden”. Voor het werkgeversbegrip wordt aangesloten bij het begrip zoals gehanteerd bij BPL en de Colland cao.
– Artikel 7 gelegenheidswerk vervalt. De hier benoemde doelgroepen worden opgenomen in artikel 35 lid 7, voor hen geldt het wettelijke minumum loon (WML).
– De inlenersbeloning voor uitzendkrachten wordt opgenomen in de cao. Tevens is afgesproken dat alleen NEN-gecertificeerde uitzendbureaus mogen worden ingeschakeld.
– In de cao wordt opgenomen dat de werkgever via een bedrijfsreglement kan regelen dat bedrijfseigendommen, zoals bijvoorbeeld de telefoon of computer, na een periode van 6 weken van ziekte op verzoek van werkgever worden ingeleverd.
– In de cao wordt de private aanvulling WW (3e jaar WW) opgenomen als de werknemers na consultatie door de vakbonden hiermee instemmen. De premie wordt door de werknemers betaald. Aangesloten zal worden bij de landelijke regeling.
– Er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om bij de seniorenregeling 100% pensioenopbouw mogelijk te maken.
– Tijdens de looptijd van de cao wordt een pilot uitgevoerd inzake scholing. Bij voldoende financiële middelen in het Fonds Arbeidsmarkt worden 200 vouchers a € 1500,- beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking vindt plaats in de sectorcommissie.

Bron: CUMELA Nederland, 3 mei 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.