"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Daling langdurige werkloosheid Q4 2015

Het vierde kwartaal van 2015 telde 600 duizend werklozen, 5 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Het werkloosheidspercentage nam vorig jaar af van 7,1 in het eerste kwartaal tot 6,7 in het laatste. De werkloosheid daalde vooral onder mannen van 25 tot 45 jaar: van 5,5 naar 4,5 procent.

Zeven kwartalen daling werkloosheid
Sinds het tweede kwartaal van 2014 was het aantal werklozen iedere keer lager dan een kwartaal eerder. In die periode vonden ieder kwartaal meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden. Zo ook in het vierde kwartaal van 2015. Toen vonden 128 duizend werklozen een betaalde baan, terwijl 104 duizend werkenden werkloos werden. Dit had bij elkaar een neerwaartse invloed op de werkloosheid van 24 duizend.

Tegelijkertijd is er sinds het laatste kwartaal van 2014 sprake van een opwaarts effect op de werkloosheid: het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verlaat is kleiner dan het aantal mensen dat de arbeidsmarkt opkomt en werkloos wordt. In het afgelopen kwartaal verlieten 176 duizend werklozen de arbeidsmarkt, tegenover 195 duizend toetreders die op zoek gingen naar werk. Daarmee was het opwaartse effect (19 duizend) kleiner dan de eerdergenoemde neerwaartse invloed, waardoor de werkloosheid daalde.

Stromen tussen de drie arbeidsposities Q4 2015, bron CBS

Minder langdurig werklozen dan eind 2014
Het aantal langdurig werklozen is in een jaar tijd iets gedaald. In het vierde kwartaal van 2015 waren 240 duizend werklozen twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Dat zijn ongeveer evenveel mensen als een kwartaal eerder, maar bijna 30 duizend minder dan in het laatste kwartaal van 2014.
Van de werkloze 45-plussers is 61 procent al een jaar of langer op zoek naar werk. Bij jongere en 25- tot 45-jarige werklozen liggen de percentages op respectievelijk 14 en 35. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2014 nam het aandeel werklozen dat al een jaar of langer werkloos was vooral af onder 45-minners. Onder mensen van 45 jaar en ouder bleef het aandeel langdurig werklozen onveranderd.

Bron: CBS, 11 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.