Asscher: gelijk loon voor gelijk werk binnen EU – herziening Detacheringsrichtlijn

0
284

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Minister Asscher van SZW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de standpunten van Nederland voorafgaand aan de Informele Raad WSBVC in Luxemburg.

Ook reageert het kabinet op het reflectiepaper ‘De sociale dimensie van Europa’ van de Europese Commissie. Het paper onderscheidt meerdere scenario’s voor het sociaal beleid van Europa.

Eerlijke concurrentie en gelijke behandeling voor alle EU-burgers
Het kabinet vindt dat de EU zich moet inzetten voor een diepere en eerlijkere interne markt. “Dit betekent dat eerlijke concurrentie en gelijke behandeling voor alle EU-burgers moet worden gewaarborgd, met gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats als een hoeksteen. Misbruik, uitbuiting en fraude moeten bovendien worden bestreden. Het voorstel voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn is een belangrijke stap in dit verband.”

Daarnaast moet de EU volgens het kabinet de sociale en economische convergentie van lidstaten bevorderen en ondersteunen en de gemeenschappelijke waarden van het Europese sociale model duidelijk uitdragen. Ook moedigt het kabinet de EU en haar lidstaten aan om de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking voort te zetten.

Tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) zal Nederland op de volgende punten inzetten:

Herziening Detacheringsrichtlijn
Het voorstel is er op gericht het vrij verkeer van diensten te bevorderen door onduidelijkheid over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden weg te nemen, een gelijk speelveld te creëren en oneigenlijke verdringing van binnenlands arbeidsaanbod tegen te gaan.

Nederland ziet arbeidsmobiliteit binnen Europa als een essentieel onderdeel van de Europese integratie en vindt het daarom van belang dat dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast is Nederland voorstander van een diepere en eerlijker interne markt. Nederland heeft zijn welvaart voor een groot deel te danken aan de open economie die sterk internationaal georiënteerd is.

Toegankelijkheidsakte
Producenten en dienstverleners worden vaak geconfronteerd met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige nationale toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, waardoor zij niet optimaal kunnen profiteren van het potentieel van de interne markt.

Nederland onderschrijft in beginsel de doelstellingen van het voorstel maar plaatst er wel kanttekeningen bij. Zo is er behoefte aan meer informatie over de kosten van het voorstel voor burgers, overheden, bedrijven en instellingen voordat een definitieve Nederlandse positie kan worden bepaald.

Sociale zekerheid
Het voorstel bevat betreft wijzigingen die verduidelijken wanneer lidstaten de toegang van migrerende EU-burgers tot sociale uitkeringen kunnen beperken, wijzigingen op het terrein van langdurige zorg, werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslagen, toepasselijke wetgeving/detachering/A1-verklaringen en enkele technische amendementen.

Nederland zal de voortgang op dit agendapunt aanhoren.

Kankerverwekkende stoffen
Dit voorstel moet de blootstelling aan carcinogene stoffen op de werkplek verminderen, en werkgevers meer duidelijkheid geven over veiligheidseisen.

Nederland is groot voorstander van dit voorstel en heeft afgelopen jaren, samen met Nederlandse werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging, herhaaldelijk verzocht om een substantiële uitbreiding van het aantal stoffen met grenswaarden in de richtlijn.

Gendergelijkheid in Raden van Commissarissen
Doel is dat raden van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen in 2020 voor minstens 40% uit vrouwen, of minstens 40% uit mannen bestaan.

Nederland onderschrijft het belang om een sterkere positie van vrouwen in de top van bedrijven te bevorderen, maar vindt niet dat hier op Europees niveau maatregelen voor moeten worden genomen.

Gelijke behandeling buiten arbeid
Dit betreft een aanvulling op de gelijke behandeling in arbeid van personen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

Nederland heeft een positieve grondhouding op dit punt en zal de voortgang aanhoren.

Evenwicht tussen werk en privé voor werkende ouders en mantelzorgers
Dit moet een beter evenwicht tussen werk en privéleven regelen voor mensen met zorgtaken. Het verhoogt de arbeidparticipatie van vrouwen en verkleint de verschillen tussen vrouwen en mannen in beloning en pensioenen.

Ook Nederland streeft naar een evenwichtige verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen, waarbij beide partners zorgtaken op zich nemen en door participatie op de arbeidsmarkt economische zelfstandigheid kunnen verwerven.

Landspecifieke aanbevelingen
Hieronder valt voor SZW onder andere het aanpakken van de sterke groei van het aantal ZZP’ers, het transparanter maken van de tweede pijler van het pensioenstelsel, en gunstige voorwaarden scheppen voor hogere reële loongroei.

Duurzame arbeidsmarktparticipatie
Wat Nederland betreft zijn de maatregelen in lijn met het Nederlandse arbeidsmarktbeleid.

Jeugdwerkloosheid
In het kader van jeugdgarantie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle jongeren onder de 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een deugdelijke aanbieding krijgen voor een baan, een voortgezette opleiding, een plaats in het leerlingstelsel of een stage.

Nederland steunt de Jeugdgarantie en daaraan gerelateerde doelstellingen, maar vindt dat er geen (nieuwe) verplichtingen moeten worden opgenomen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 31 mei 2017