"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aansprakelijkheid bij schade aan of door uitzendkrachten

Zorg er als uitzendonderneming voor dat je goed beschermd bent tegen de schade die voort kan vloeien uit verschillende bedrijfsrisico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijfsongeval op locatie, waarbij een van je uitzendkrachten betrokken is. Of andersom, een situatie waarin een uitzendkracht schade veroorzaakt aan andermans bezittingen. Wie is in dergelijke situaties verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade? Ofwel, wie is aansprakelijk? Welke dekking biedt een BAV verzekering in de situatie dat een uitzendkracht een rekenfout maakt bij het geven van financieel advies aan een opdrachtgever? In dit artikel zoomen we verder in op dergelijke kwesties. 

In de basis geldt voor veel uitzendondernemingen, los van de aansprakelijkheid van uitzendkrachten in specifieke situaties, dat een BAV- of een AVB verzekering interessant kan zijn. Het is afhankelijk van de geboden dienstverlening aan opdrachtgevers, welke van beide verzekeringen de beste keuze is. In sommige gevallen kan het slim zijn om beide verzekeringen af te sluiten. Denk aan een situatie waarin zowel advies wordt gegeven, als ook voor de uitvoering van werkzaamheden wordt gezorgd. Van het uitdenken en berekenen van een bouwontwerp, tot de daadwerkelijke realisatie van een woning. 

Aansprakelijkheid als uitzendkracht betrokken raakt bij ongevallen  
Er kan zich een situatie voordoen waarbij een uitzendkracht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor een opdrachtgever betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. Wie kan deze uitzendkracht in zo’n geval aansprakelijk stellen: de opdrachtgever of dienst uitzendonderneming? Vaak blijkt de inlener, de partij die de opdracht geeft op het moment van het bedrijfsongeval, aansprakelijk te zijn. Er zijn echter ook gevallen waarin beide werkgevers, dus zowel de uitzendonderneming als de opdrachtgever, aansprakelijk worden gesteld. 

Van toepassing op deze situaties is artikel 7:658 BW van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel laat zien dat de werkgever aansprakelijk zal worden gesteld voor de schade die een werknemer bij de uitvoering van taken lijdt. Hierbij moet worden opgemerkt dat een werkgever als aansprakelijke kan worden aangemerkt als deze als opdrachtgever invloed heeft kunnen uitoefenen op het voorkomen van het ongeval. Door die laatste voorwaarde, wordt de inlenende partij bij bedrijfsongevallen met uitzendkrachten vaak als aansprakelijke partij aangemerkt. 

Maak contractuele afspraken over aansprakelijkheid 
Voor uitzendbureaus is het interessant om afspraken over de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen contractueel vast te leggen bij het aannemen van een opdracht. In veel gevallen gebeurt dit overigens al. Aansprakelijkheid van het uitzendbureau kan op deze manier vaak (op papier) worden uitgesloten. In de praktijk blijkt dat een werknemer nooit de dupe mag worden van dergelijke contractuele afspraken. Dit kan ertoe leiden dat ook het uitzendbureau aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de werknemer geleden schade. Het maakt het voor uitzendondernemingen van groot belang zich tegen dergelijke schade te verzekeren. 

Schade veroorzaakt door een uitzendkracht 
Andersom kan er zich een situatie voordoen waarin een uitzendkracht schade veroorzaakt. Wie is in zo’n geval aansprakelijk voor het herstel van de schade? Ook in dit geval geldt dat de materiële werkgever, de inlenende partij, vaak aansprakelijk wordt gesteld. Deze partij heeft immers invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan van de schade. Uitzondering hierop zijn situaties waarin schade bewust veroorzaakt is door een uitzendkracht. 

Houd ook in dit geval rekening met het gegeven, dat niet volledig uit te sluiten valt dat de aansprakelijkheid bij de uitzendonderneming komt te liggen. Ook nu geldt dat een uitzendbureau er verstandig aan doet om zich tegen dergelijke situaties te verzekeren. Het contractueel uitsluiten van de aansprakelijkheid van het uitzendbureau bij schade veroorzaakt door een uitzendkracht is nooit volledig sluitend. Een voorbeeld van zo’n situatie: het uitzendbureau heeft niet geverifieerd of een uitzendkracht in het bezit was van een vrachtwagenrijbewijs. Op de werkvloer heeft de uitzendkracht schade veroorzaakt bij het gebruik van de vrachtwagen.