"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Detacheerders (VvDN) werken aan eigen cao

Detacheerders, verenigd in de VvDN, werken aan hun eigen cao

Fred Boevé
Fred Boevé

Interview met Fred Boevé, penningmeester en voorzitter van de cao-commissie

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) werd begin 2019 opgericht om detachering te profileren als een bijzondere vorm van personele dienstverlening.

De cao-onderhandelingen zijn al ver gevorderd. Het resultaat wordt naar verwachting begin 2022 gepresenteerd.

Wat kenmerkt detacheerders?
‘Detacheerders zijn werkgevers die hun werknemers voor langere tijd ter beschikking stellen aan achtereenvolgende opdrachtgevers om arbeid te verrichten waarbij anders dan bij uitzenden, geen sprake is van een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt en waarbij geen beroep wordt gedaan op de regelgeving in art. 7:691 BW.’

VvDN

Detachering verankeren in wetgeving
Fred Boevé licht deze definitie toe. “Het vorig jaar gepresenteerde rapport van de Commissie Borstlap adviseert het kabinet om de arbeidsmarkt te reguleren in drie ‘rijbanen’; een voor werknemers, een voor echte zelfstandigen, en een voor flex, in de zin van beperkt uitzenden in situaties van ‘piek en ziek’. Detachering wijkt daar van af. Gedetacheerden zijn immers langere tijd in dienst van het detacheringsbureau.

Ons hoogste doel is detachering te laten verankeren in passende wetgeving. Het is aan de politiek om een afgewogen beslissing te nemen óf detacheren überhaupt thuishoort onder de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en zo ja, hoe de WAADI dan zo kan worden aangepast dat detacheren mogelijk blijft. Bijvoorbeeld door de driehoeksrelatie van detachering los te koppelen van tijdelijk (flexibel) werkgeverschap.

Daarnaast zouden wij graag willen dat de verouderde termen ‘leiding en toezicht’ en ‘gezag’ in het arbeidsrecht worden herzien. Het lijkt ons beter om te komen tot een moderne variant waarin ruimte is voor ‘aanwijzing’ door een opdrachtgever. Leiding en toezicht zou geen betrekking moeten hebben op de inhoud van het werk, maar op de organisatie daarvan.”

Brede waaier aan leden
“Op dit moment telt onze vereniging ruim 70 leden, waaronder grote en kleinere organisaties. De grote uitzendorganisaties hebben zich met hun eigen detacheringstak eveneens bij ons aangesloten. Onder de VvDN-leden vind je ook consultancy organisaties die diensten verlenen op projectbasis. De groep is dus zeer divers, maar de gemene deler is dat het businessmodel en de dienstverlening afwijkt van kortdurende vormen van flexibele arbeid.

Een mogelijkheid om onszelf als detacheerders beter in de markt te profileren is door een eigen cao te sluiten. Daar bleek voldoende draagvlak voor in onze vereniging. Een stevige delegatie van tien experts binnen ons vereniging buigt zich over arbeidsvoorwaarden en het  onderhandelingstraject. Juridisch laten wij ons ondersteunen door Koster Advocaten.”

CAO voor Uitzendkrachten wringt bij detacheerders
Waarom is de CAO voor Uitzendkrachten in grote lijnen onwerkbaar voor detacheerders?
“Juridisch vallen wij onder de definities van ‘terbeschikkingstelling van arbeid’ en moeten wij ons aanpassen aan de arbeidsvoorwaarden van onze opdrachtgevers net zoals uitzenders dat doen. Het komt in de praktijk echter voor dat een gedetacheerde werkkracht voor twee of drie opdrachtgevers werkt. Op dat moment moeten wij tegelijkertijd drie arbeidsvoorwaardenpakketten toepassen, wat natuurlijk verre van praktisch is. Daarbij biedt de meerderheid van de detacheerders zelf uitstekende arbeidsvoorwaarden aan hun medewerkers. Met een eigen cao kunnen wij dit ondervangen.”

Gedetacheerden niet of nauwelijks aangesloten bij vakbond
Welke vakbond vertegenwoordigt de werknemers?
“Wij hebben de grote bonden FNV en CNV uitgenodigd, maar zij hebben nauwelijks leden onder gedetacheerde medewerkers. Zij zien op dit moment af van deelname aan de onderhandelingen. Ook bij vakbond De Unie is de participatiegraad van gedetacheerden minder dan 1%, maar De Unie heeft ervaring met een andere werkwijze; een medewerkersraadpleging via een zogenoemd DigiC-traject. Dit gaat uit van individuele inbreng van de werknemers. Dat vinden wij ook beter bij ons aansluiten dan een centrale loonbrief, opgesteld door vakbonden.”

DigiC-methode voor raadpleging werknemers
“De inhoud van de afspraken overleggen wij, in samenwerking met De Unie, uitgebreid met de werknemers. Het gaat om zo’n 25 items waaronder loonafspraken, overuren, vakantiedagen, verlofregelingen enzovoort, die in de wet zijn geregeld of waar wij gezamenlijk een afspraak over maken.

Wij werken met een representatieve groep werknemers afkomstig uit verschillende aangesloten bureaus die werkzaam zijn in de uiteenlopende sectoren op de arbeidsmarkt waar van detachering gebruik wordt gemaakt. De eerste ronde van het overleg met de werknemers heeft inmiddels plaats gevonden. Wij houden er rekening mee dat dit cao-onderhandelingstraject nog een half jaar in beslag neemt. Naar verwachting kunnen wij het akkoord eind van dit jaar of in het eerste kwartaal van 2022 presenteren.”

Kansen om te groeien
“Nederland telt bijna duizend detacheringsbedrijven; er is voor ons nog veel te winnen. De totstandkoming van onze eigen cao maakt ons aantrekkelijker, wat kan zorgen voor nieuwe toestroom van leden. Wij zijn wel streng aan de poort en hanteren strikte lidmaatschapscriteria, waaronder een verbod op het toepassen van het uitzendbeding en de eis om een substantieel percentage van de loonsom te besteden aan opleidingen. Daarnaast werken wij aan een VvDN-keurmerk zodat opdrachtgevers weten dat zij zaken doen met betrouwbare spelers die periodiek worden gecontroleerd.”

SER-advies voor hervorming van de arbeidsmarkt
Hoe kijken jullie hiernaar?
“Wij zijn positief over het SER-advies. Het biedt ruimte om naar een totaalpakket van arbeidsvoorwaarden te kijken. Het toont echter wel weer aan waar de schoen wringt bij de huidige regels voor detachering. Wanneer je sec kijkt naar de primaire arbeidsvoorwaarden verdient iemand die rechtstreeks in dienst is bij de overheid op een startersfunctie meer. Als je optelt wat onze detacheerders aan extra’s bieden – opleiding, een auto van de zaak e.d. -, zie je dat zij in totaal beter betalen.

Dat is ook logisch, detacheerders willen aantrekkelijke werkgevers zijn. Medewerkers kiezen voor detachering, juist vanwege het totaalpakket. Bovendien krijgen zij via ons de kans om bij diverse klanten in de keuken te kijken. Dat versnelt hun persoonlijke en professionele groei en maakt hen kansrijker op de arbeidsmarkt.”

Krapte
“Wij dachten dat onze markt vanwege de coronacrisis zou instorten, maar op IT- en legal-gebied is de vraag nauwelijks weggevallen. De grootste uitdaging vormt nu de personeelskrapte. Hoe halen we de juiste profielen uit de markt en kunnen wij die mensen aan ons verbinden en opleiden? Reden te meer voor onze leden om aantrekkelijke en betrouwbare werkgevers te zijn.”

Nieuwe voorzitter
Die rol is vacant? “Ja, Maikel Pals heeft samen met Peter Hulsbos, Fred Boevé (DPA) en Edwin van den Elst (Redmore) het initiatief genomen om de VvDN op te richten. Hij vervulde de rol van voorzitter. Pals was ook directeur van Brunel Nederland. Brunel heeft hem alle ruimte gegeven om hieraan te werken. Hij is officieel afgetreden als voorzitter sinds 1 maart van dit jaar, omdat hij niet meer werkzaam is bij Brunel,” zegt Fred Boevé. “Langs de zijlijn toont hij zich nog betrokken; zijn inzet en inbreng is voor ons waardevol geweest. Nu zijn wij op zoek naar zijn opvolger, eerst binnen onze eigen gelederen. In tweede instantie kijken we naar een externe kandidaat met de juiste ervaring en kwaliteiten.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Detachering ten onrechte in verdomhoekje gezet door Commissie Borstlap
VvDN: detacheerders gaan zich sterker positioneren

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.