"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Coronacrisis maakt werkgevers positiever over thuiswerken

Vanwege de coronamaatregelen zijn werkgevers gedwongen hun medewerkers vanuit huis te laten werken als dat mogelijk is.
Bruis
Voor de crisis werkte gemiddeld 16% van de medewerkers één of meer dagen vanuit huis. Tijdens de crisis is dit maar liefst 58%.

Bruis, een expertisebureau voor inzetbaarheidsvraagstukken, heeft onderzoek gedaan naar de visie van werkgevers op thuiswerken. ‘Hoe gaan organisaties om met deze nieuwe situatie? Is hun beleid en visie op thuiswerken hierdoor veranderd?’

Thuiswerken meer geaccepteerd
Volgens Bruis is de visie op thuiswerken tijdens de coronacrisis bij 23% van de onderzochte organisaties positiever geworden. Van de organisaties waar voor de crisis niet of slechts in beperkte mate vanuit huis werd gewerkt staat 63% positiever ten opzichte van thuiswerken.

Verwachtingen na de coronacrisis
Van de respondenten verwacht 49% een toename van het aantal medewerkers dat vanuit huis werkt, terwijl 31% denkt dat dit gelijk blijft. 10% verwacht een afname en 10% geeft aan hier nog geen beeld van te hebben.

Voor de crisis werkte gemiddeld 16% van de medewerkers vanuit huis. Na de crisis neemt dit naar verwachting toe tot gemiddeld 27%. Ook bij organisaties waar thuiswerken – onafhankelijk van de reden – voor de crisis niet, of beperkt het geval was, wordt een stijging (+5%) verwacht van het aantal medewerkers dat vanuit huis werkt.

Heeft de toename van thuiswerken een effect op het beleid?
Van de respondenten geeft 28% aan bezig te zijn op dit moment of op korte termijn beleid te ontwikkelen voor thuiswerken; 26% van de organisaties zegt daar al beleid voor te hebben. Daarnaast zegt 23% van de organisaties geen behoefte te hebben aan beleid, terwijl 23% aangeeft dat nog niet te weten.

Voor- en nadelen die geassocieerd worden met thuiswerken
Thuiswerken wordt gezien als een aspect van aantrekkelijk werkgeverschap (57%). Er zijn minder werkplekken nodig, dat ziet 46% van respondenten in het onderzoek als een voordeel. Thuiswerken is ook goed voor de werk- en privébalans vindt 38% van de ondervraagden.

Verslechtering van de teamgeest is het meest genoemde nadeel van thuiswerken, volgens de respondenten. Door 84% van de organisaties wordt dit als een nadeel gezien. Gebrek aan controle is met 32% het daarna meest genoemde nadeel.

Gebrek aan controle wordt met name door organisaties tot 100 medewerkers als nadeel gezien. Geen van de organisaties met meer dan 500 medewerkers noemt dit als nadeel.

Bron: Bruis, 6 mei 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.