"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Noodpakket banen en economie, de hoogtepunten

Door Marcel Reijmers, FlexKnowledge

Dinsdagavond hebben de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra concrete maatregelen gepresenteerd om ondernemers door de crisis te helpen. Uitleners zullen vooral hebben uitgekeken naar de plannen rondom de compensatie van de loonkosten. De hoofdlijnen daarvan schetst Marcel Reijmers van FlexKnowledge hieronder. Het is echter een momentopname, want heel veel is nog onduidelijk. Houd de berichtgeving dus zelf ook goed in de gaten!

Update 19 maart 13.30 uur: De Rijksoverheid heeft een website geopend met vragen en antwoorden over de NOW. Je vindt hem hier. Daar wordt ook een hele belangrijke vraag beantwoord: moet er loondoorbetalingsverplichting zijn om in aanmerking te komen voor de compensatie. Het antwoord wat wordt gegeven is ‘nee’ en dat is groot en heel goed nieuws voor uitleners. Dit staat er op de site:

“Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.”

De regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het kort
Met de tegemoetkomingsregeling NOW moeten werkgevers en werknemers sneller geholpen kunnen worden dan met de regeling voor Werktijdverkorting zoals die tot 17 maart bestond. De regeling staat open voor werkgevers die te maken hebben en en die de lonen van werknemers voor 100% blijven doorbetalen. Anders dan bij de Werktijdverkorting wordt dus niet gekeken naar de gewerkte uren, maar naar de omzet.

Over de uren die werknemers niet hebben gewerkt vanwege de coronacrisis, krijgt de werkgever 90% van de loonkosten vergoed, mét terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Helaas is nog niet bekend hoe en vergeleken met wat het omzetverlies bepaald moet worden. Ook is nog niet bekend hoe de loonkosten precies worden bepaald.

 • De regeling gaat ook gelden voor werknemers met een nulurencontract en voor oproepkrachten.
 • De arbeidsomvang van dergelijke contracten wordt waarschijnlijk op basis van het rechtsvermoeden (gemiddelde van de laatste 13 weken) gebaseerd.
 • Ook uitleners kunnen voor ter beschikking gestelde werknemers een aanvraag indienen, mits er loondoorbetalingsverplichting geldt. Of contracten met uitzendbeding onder de regeling NOW vallen is nog niet helemaal duidelijk. Die werknemers zijn vanaf namelijk vanaf dat moment niet meer in dienst en moeten (dus) zelf een WW-uitkering aanvragen als het werk wegvalt. Het lijkt me echter logisch dat ze in lijn met de nulurencontracten ook onder de regeling vallen.
 • De regeling stelt wel voorwaarden:
  o Werkgevers mogen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover zij de tegemoetkoming ontvangen. Dit zal bij uitleners meestal niet spelen. De meeste contracten zonder beding in fase A/1+2/B/3 eindigen van rechtswege en contracten met beding eindigen per definitie bij ziekte of als het werk wegvalt. Dat is dus níét ‘op grond van bedrijfseconomische redenen’. Voor werknemers in fase C/4 mag de uitlener geen ontslag aanvragen als hij meedoet aan deze regeling.
  o Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals ook hiervoor is vermeld, volledig door. Hiermee is het gat in de regeling Werktijdverkorting gedicht, waardoor werkgevers niet verplicht waren om aan te vullen.
 • De regeling kan worden aangevraagd bij het UWV voor een periode van drie maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden worden gesteld.
 • Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend, wordt dit onmiddellijk breed gecommuniceerd.
 • Aanvragen voor werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling. Een nieuwe aanvraag is dan dus niet nodig, maar wel wordt mogelijk aanvullende informatie opgevraagd bij de indieners.

Wat moet je nu gaan doen?
Voor nu is het belangrijk om goed bij te houden hoeveel uren jouw werknemers wel en hoeveel uren zij niet hebben gewerkt, welk bedrag je qua loon aan hen hebt uitbetaald én met welke omzetdaling je te maken hebt. Als je dat straks als de nieuwe regeling inwerking treedt op een rijtje hebt, dan kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.

Wanneer krijg je de compensatie uitbetaald?
Het UWV verstrekt op basis van de NOW-aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming van waarschijnlijk 80% van het bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Het kan dus zijn dat je terug moet betalen als er minder omzetverlies is dan vooraf ingeschat. Maar omdat er voorlopig nog niet aangevraagd kan worden, is ook nog onduidelijk wanneer het voorschot concreet betaald kan gaan worden.

Waar zit de adder onder het gras?
Die lijkt er vooralsnog niet te zijn, maar dit moet je wel even tot je door laten dringen: de tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies. Heb je 100% omzetverlies (bijvoorbeeld de horeca) dan krijg je de beloofde 90% compensatie. Heb je 50% omzetverlies, dan krijg je 45% compensatie. Heb je 25% omzetverlies, dan krijg je 90% x 25% = 22,5% van de loonkosten. Op zich logisch, want de omzet heeft natuurlijk wel een verband met de loonkosten. Groot verschil met de regeling Werktijdverkorting is dat de compensatie niet aan individuele werknemers is gekoppeld en (dus) ook niet ten koste gaat van hun persoonlijke recht op WW. Dit betekent ook dat je geen hele papierwinkel voor elke individuele werknemer in hoeft te vullen om het geld te krijgen.

Wat is nog niet duidelijk?
Zoals gezegd is er veel niet duidelijk. De belangrijkste vragen die er op dit moment leven zijn:

 • Hoe wordt het omzetverlies vastgesteld?
 • Hoe worden de loonkosten bepaald?
 • Hoe wordt voor oproep- en 0-urencontracten de omvang van de overeenkomst bepaald op basis waarvan wordt doorbetaald?
 • Hoe wordt er omgegaan met de loonkosten van zieke werknemers?
 • Stel dat er geen loondoorbetalingsverplichting is, maar je wilt als werkgever tóch doorbetalen – wat natuurlijk de perfecte invulling is van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – wordt dat dan gecompenseerd? Of moet er een wettelijke verplichting zijn tot loondoorbetaling om recht te hebben op de compensatie? Deze vraag is al beantwoord op deze website van de Rijksoverheid en het antwoord is JA!

Welke andere regelingen zijn er aangekondigd?
In totaal zijn het er acht. Een overzicht vind je hier. Buiten NOW is de meest relevante voor uitleners waarschijnlijk de versoepeling voor het krijgen van uitstel om veel soorten belasting te betalen, met name de BTW, de Loonheffing en de Vennootschapsbelasting over 2019. Dat kan op de korte en middellange termijn helpen als een liquiditeitstekort dreigt. Bedenk echter wel dat je die belasting op enig moment toch zult moeten betalen… Ook is de vraag in hoeverre deze regeling helpt als de opdrachtgevers op de G-rekening storten. Dan heeft de uitlener nog steeds niet de beschikking over extra liquiditeit. Op deze pagina kun je alle informatie vinden om het uitstel aan te vragen.

Hoe beperk je de schade zoveel mogelijk?

 • We merken op onze helpdesk dat er slechte afspraken worden gemaakt met opdrachtgevers als het werk vermindert. Dat speelde al bij de oproepcontracten, maar dat komt ook hier weer keihard naar voren. Probeer de communicatielijnen te verbeteren, vooral als de opdrachtgever mensen naar huis wil sturen. Zorg dat alle communicatie daarover via de uitlener loopt. Die kan dan zelf melden aan de uitzendkracht dat de opdracht beëindigd wordt en dat direct via app, mail en/of SMS bevestigen, zodat voorkomen kan worden dat de werknemer zich ziek meldt terwijl hij dat eigenlijk niet is, en zijn inkomen daarmee (grotendeels) veiligstelt.
 • Als er geen loondoorbetalingsverplichting is en de werknemer is niet ziek maar er is geen werk, dan kan de uitlener hem adviseren een WW-uitkering aan te vragen. Ook bij een contract zonder uitzendbeding kan dat als de werkgever een beroep doet op de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting.

We hopen je hiermee geïnformeerd te hebben. Dit artikel is gebaseerd op informatie zoals die op 18 maart om 14.00 uur bekend was. De kans is groot dat er wijzigingen komen. We zullen je onder andere via FlexNieuws op de hoogte houden van relevante nieuwe informatie. Je kunt natuurlijk ook contact met FlexKnowledge opnemen via 088 – 999 1200 of via de mail.

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.