"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tariefafspraken voor zzp’ers in CAO Architecten

De Cao voor Architectenbureaus is de eerste cao waarin een leidraad voor het tarief voor zzp’ers is afgesproken. De Mededingingsautoriteit (ACM) staat sinds deze zomer tariefafspraken toe.

Er is in deze cao een zogenoemde spiegelbepaling opgenomen om oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zzp’ers tegen te gaan. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) verwoordt dit als volgt:

‘Zij-aan-zij’ beginsel
Het onderscheid in de praktijk tussen werknemers en zpp’ers wordt steeds kleiner. De spiegelbepaling bevestigt dit. Met de bepaling vullen cao-partijen het ‘zij-aan’zij’ beginsel dat de ACM gebruikt in de ‘concept leidraad tariefafspraken zzp’ers’ concreet in. De bepaling houdt in dat een zzp’er voor vergelijkbaar werk in vergelijkbare werkomstandigheden ten minste 150% van het bruto uurloon van een werknemer ontvangt, anders ontstaat het (rechts)vermoeden dat hij of zij een werknemer is. De bepaling geldt niet voor zzp-architecten die voor een ander soort opdrachtgever werken dan een architectenbureau.

Fatsoenlijke flex
Deze 150% is gebaseerd op de relevante kosten die een zelfstandige moet maken voor zijn of haar beroepsuitoefening. Dat percentage is gebaseerd op onderzoek van accountants en vakbonden. In dat percentage is ook een reservering voor arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening opgenomen. De spiegelbepaling biedt architectenbureaus, die vaak te maken hebben met een sterk wisselende werkvoorraad, een aantrekkelijke en fatsoenlijke optie náást uitzend- en detacheringscontracten.

Bron: BNA, 20 november 2019

Zie ook
Onderhandelingsresultaat Cao Architecten 2019-2021
ACM: ‘Zzp’ers die ‘zij-aan-zij’ werken met één of meer werknemers en in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van die werknemers, zijn geen “onderneming” in de zin van de Mededingingswet’. Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.