SLUIT MENU

CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

De cao Bakkersbedrijf en de inlenersbeloning

Toelichting door Nettie Alkema
Nettie Alkema
Jaren geleden toen ik nog op kamers zat in Enschede woonde ik boven een bakkerswinkel. Om mijn huur te kunnen betalen werkte ik op zaterdag en in de vakanties in de winkel. Heerlijk, al dat verse brood, gebak en chocola! Dat ik er ook nog voor betaald kreeg was een prettige bijkomstigheid. Ik heb me in die tijd nooit afgevraagd of ik wel betaald kreeg waar ik recht op had. Vond ik toen ook niet belangrijk. Maar dat is het natuurlijk wel!

Het bakkersbedrijf kent een uitgebreide cao waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen ondernemingen: de ambachtelijke bakkerij en de industriële bakkerij. Daarnaast is de cao een minimum-cao, wat betekent dat de werkgever ten gunste van de werknemer mag afwijken.

De cao kent een aantal vergoedingen en toeslagen, een uitgebreid loongebouw en een duidelijk systeem van periodieken. In deze blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met deze cao inhoudt. En net als in mijn vorige blog begin ik met welke elementen van een cao ook al weer onder de regels van de inlenersbeloning vallen?
1. Het geldende periodeloon in de schaal
2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
4. Initiële loonsverhogingen; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
5. Kostenvergoedingen, maar alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
6. Periodieken; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

CAOWijzer
[Advertentie] CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit.
Periodeloon
Deze cao werkt met het functiewaarderingssysteem ORBA. In de cao is in de bijlagen een lijst met referentiefuncties opgenomen. Een referentiefunctie betekent dat je deze functie kunt gebruiken als de inhoud van de functie die je daadwerkelijk hebt, lijkt op de referentiefunctie. In de bijlage wordt omschreven welke werkzaamheden precies onder de referentiefunctie vallen. En vervolgens wordt de referentiefunctie gekoppeld aan een functienummer en een salarisschaal. In artikel 3.1.3 van de bijlage staan alle functies en salarisschalen samengevat in een functiereferentieraster.

Na vaststelling van de functie, de salarisschaal en het aantal ervaringsjaren dat de betreffende uitzendkracht heeft, kan het loon worden vastgesteld. Het van toepassing zijnde uurloon hoeft niet berekend te worden omdat de cao uurlonen bevat.

LET OP: er wordt met betrekking tot de lonen niet alleen onderscheid gemaakt tussen de industriële bakkerij en de ambachtelijke bakkerij, maar ook tussen commercie en overige afdelingen. Let dus goed op welke tabel je gebruikt.

Het kan voorkomen dat het in de tabel getoonde uurloon lager ligt dan het wettelijk minimumloon (WML). In dat geval dient vanzelfsprekend het WML te worden toegepast. De cao kent een normale arbeidsduur van 38 uur per week en dus dient het bijbehorende WML te worden gehanteerd.
En nog een LET OP: zoals aangegeven is de cao voor het Bakkersbedrijf een minimum cao. Het kan dus voorkomen dat een inlener een hoger salarisniveau hanteert voor zijn reguliere personeel dan wat de cao voorschrijft. In dat geval ben je als uitzendonderneming verplicht om het hogere loon te betalen. Stem dit dus goed af met je inlener!

ADV
Deze cao kent geen roostervrije dagen.

Toeslagen
In de volgende artikelen van de cao Bakkersbedrijf worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 7 betreft de persoonlijke toeslag. Dit is een bruto toeslag die niet verhoogd wordt met een collectieve loonsverhoging, tenzij anders overeengekomen.
– Artikel 11 behandelt de toeslag voor arbeid in koel- en vriescellen. Tot en met 1 september 2019 valt deze toeslag buiten de inlenersbeloning. Per 2 september 2019 is de definitie van de inlenersbeloning in zowel de ABU- als de NBBU cao uitgebreid met de toeslag voor “werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk”. Ook een uitzendkracht heeft dan op grond van de inlenersbeloning recht op deze toeslag.
– De artikelen 12 tot en met 16 beschrijven de toeslagen voor het werk op onregelmatige uren. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen ambachtelijk en industrieel en zelfs het soort oven waar mee gewerkt wordt leidt tot verschillende toeslagen.
– Artikel 17 betreft een extra toeslag die alleen voor de werknemer met de functie Bezorger geldt.
– Artikel 18 gaat over de consignatievergoeding. Er is sprake van een consignatiedienst als de werknemer in opdracht van de werkgever buiten zijn normale arbeidsrooster ieder moment bereikbaar moet zijn voor onmiddellijk vertrek naar het bedrijf.
– Artikel 19 gaat over de vergoeding voor overwerk. Overwerk gaat spelen wanneer de werknemer in een periode van vier weken in opdracht van de werkgever meer dan 152 uur werkt. Kent de werknemer wisselende diensten, dan gelden er andere regels.
De vergoeding voor overuren bedraagt 125% ( eerste 8 uur ) of 150% ( meer dan 8 uur ). Deze vergoeding kan ook omgezet worden in vrije tijd. Met andere woorden, deze cao kent een tijd-voor-tijd regeling. Hier kom ik verderop in deze blog op terug.
De overige toeslagen (BHV, jubileumgratificatie enz.) vallen buiten de definitie van de inlenersbeloning.

Initiële loonsverhogingen
Ook de loonsverhogingen zijn voor de beide soorten ondernemingen verschillend. Zo zijn de lonen van de ambachtelijke bakkerij per afgelopen juli verhoogd met 2,25%, terwijl de industriële bakkerijlonen zijn verhoogd met 2,5%. Per 1 januari 2020 worden beide loongroepen verhoogd met 1%.
Bijzonder is dat ook de koel- en vriesceltoeslag met hetzelfde percentage wordt verhoogd.

Kostenvergoedingen
De cao kent eigenlijk geen kostenvergoedingen. Artikel 30 zegt dat er per bedrijf afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten van werknemers voor het woon-werkverkeer. Er dient dus wel bij de inlener gecheckt te worden of er binnen zijn bedrijf een reiskostenregeling geldt. Zo ja, dan heeft ook de uitzendkracht hier recht op.

En verder wordt er in artikel 10 gesproken over een bedrijfskledingvergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat iemand werkt in de logistiek, productie of technische dienst en wordt alleen betaald wanneer de werkgever geen bedrijfskleding verstrekt. En volgens de cao moet deze vergoeding netto betaald worden.

Conform de inlenersbeloning dient de uitzendorganisatie kostenvergoedingen die netto betaald kunnen worden, ook aan de uitzendkracht te betalen. Maar niet elke vergoeding mag netto vergoed worden. Dit is afhankelijk van fiscale wet- en regelgeving. De vraag is hier dus: mag een bedrijfskledingvergoeding netto worden betaald? Het antwoord op deze vraag is in principe nee. En dus hoeft deze vergoeding niet aan uitzendkrachten te worden betaald. Het voert te ver om in deze blog uit te leggen waarom het antwoord nee is. Mocht je meer willen weten, stuur me dan even een mailtje!

Periodieken
Artikel 3 van de cao geeft duidelijk aan wanneer een werknemer recht heeft op een periodiek:
Ieder jaar per 1 januari wordt het loon met een periodiek verhoogd, tot het maximum van de schaal is bereikt. Als de werknemer op of na 1 oktober
– in dienst komt
– 22 jaar wordt
– promotie maakt
dan slaat hij de eerste periodiek per 1 januari over.

De gearceerde periodieken aan het eind van de loonschaal kunnen afhankelijk zijn van een beoordelingsgesprek. Dit gesprek dient dan vóór 1 januari plaats te vinden. Heeft er geen beoordelingsgesprek plaatsgevonden, dan heeft de werknemer gewoon recht op de periodiek.
Tip: maak op tijd afspraken met je inlener over de beoordeling van je uitzendkrachten. Geen beoordeling betekent onverbiddelijk een loonsverhoging, ook als de werkprestaties daar geen aanleiding toe geven.

Tijd voor tijd
Zoals aangegeven bij het puntje toeslagen, kent deze cao een tijd-voor-tijd regeling. Per 1 januari 2019 is het toepassen van een tijd-voor-tijd regeling voor uitzendkrachten in principe alleen nog maar toegestaan wanneer deze mogelijkheid is opgenomen in de cao van de inlener. Is dit niet het geval, dan mag tijd-voor-tijd alleen nog worden toegepast als de uitzendkracht voor álle, in de betaalperiode gewerkte uren, tenminste het WML betaald heeft gekregen.
Een voorbeeld, uitgaande van het ontbreken van een tijd-voor-tijdregeling in de inlenerscao:
Een werknemer verdient € 10,00 bruto per uur. De normale arbeidsomvang is 40 uur per week. Het WML bedraagt (fictief) € 9,50

De werknemer werkt in een bepaalde week 50 uur. Hij wil graag 10 uur als tijd-voor-tijd reserveren. De regels van de Wet op het Minimumloon zeggen dat er in die week tenminste 50 uren * het WML betaald moet worden, dus 50 * € 9,50 = € 475,00.
Wanneer er 10 uur als tijd-voor-tijd worden gereserveerd, ontvangt de werknemer 40 * € 10,00 = € 450,00 en dat is dus te weinig. Had hij een uurloon gehad van € 12,50, dan had hij rustig 10 uur als tijd-voor-tijd kunnen reserveren. Hij had dan immers nog 40 x € 12,50 = € 500,00 verdiend en dat is meer dan wat de WML voorschrijft.

Dus: ook wanneer er geen tijd-voor-tijd regeling in de inlenerscao is opgenomen, is tijd-voor-tijd toegestaan, op voorwaarde dat het overeengekomen uurloon hoog genoeg is.

Tot slot
CAOWijzer is een online tool die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Want eenvoudig is de inlenersbeloning niet!
CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 200 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Daarnaast lees je alles over toeslagen, vergoedingen etc.

Nieuwsgierig?
Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning….het vervolg
De komende maanden vervolg ik deze serie blogs met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. Zo staat voor de maand september de cao voor de Metaal en Techniek op de planning. In de maanden daarna zullen de cao’s voor de Metalektro, de cao VVT, de cao Supermarkten en tot slot de cao Schilders besproken worden. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via info@caowijzer.com of op 06-28933997.
Tot volgende maand!

Nettie Alkema

Lees ook in deze serie blogs:
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.