"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet DBA – Hoorzitting Tweede Kamer

Gister sprak de Kamer over de Wet DBA in een hoorzitting met werkgevers, vakbonden, zzp-belangenorganisaties, ABU en Bovib en enkele onafhankelijke experts, die hun visie gaven.

Moet de Wet DBA snel worden aangepast of worden doorgeschoven naar een volgend kabinet?

Centraal stond de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA en het advies van de commissie Boot, die de werkwijze van de Belastingdienst met de modelovereenkomsten heeft beoordeeld. De versnelde aanlevering van het rapport was nodig vanwege kritiek van werkgevers en vakbonden op de huidige werkwijze, waardoor veel zzp’ers opdrachten verliezen.

De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2018. Behalve voor circa 10 zeer frauduleuze bedrijven, die nog niet met name zijn genoemd.

VNO-NCW wil de uitvoering van de Wet twee jaar ‘bevriezen’.
De ABU wil niet dat de DBA tijdelijk wordt gerepareerd en vindt dat ‘er eerst een grondige hervorming nodig is van de arbeidsmarkt.’

Ondertussen verliezen tienduizenden zzp’ers hun opdrachten. De belofte van Staatssecretaris Wiebes van uitstel van handhaving en boetes, brengen opdrachtgevers niet op andere gedachten. Zij hebben geen boodschap aan ‘uitstel van executie’, maar willen vooraf schriftelijk duidelijkheid hoe ze voldoen aan de regelgeving. Dit risicomijdend gedrag geeft een boost aan payrolling. Daarbij leveren zelfstandigen een deel van hun tarief in. Mariette Patijn van vakbond FNV, concludeerde dat payroll op die manier bijdraagt aan een ongelijk speelveld en verboden moet worden.

Meerdere sprekers, ook ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw, zijn voorstander van een evenwichtig speelveld tussen werknemers en zzp’ers. 

Advies Cie Boot: niet terug naar de VAR
Hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot, die met een commissie de Wet DBA heeft geevalueerd, vindt alles beter dan terugkeer naar het oude systeem van de VAR. Hij adviseert aan de hand van drie criteria te kijken naar schijnzelfstandigheid.

– Kernactiviteiten van het bedrijf (core business)
Horen de werkzaamheden bij de kern van het bedrijf? Kassamedewerkers van een supermarkt die gedwongen worden als zzp’ers te werken, is volgens dit criterium een vorm van schijnzelfstandigheid.
– Duur van de opdracht (bijvoorbeeld zes maanden als richtlijn)
– Hoogte tarief (duidt dit op een goede onderhandelingspositie en zelfredzaamheid?

Binnen branches zouden richtlijnen kunnen worden opgesteld voor wat valt onder de ‘core business’ van een bedrijf en wat door externe zelfstandig ondernemers zou kunnen worden gedaan.

Niet iedere vorm van schijnzelfstandigheid is even erg, vindt Gerrard Boot. De mate van zelfredzaamheid telt mee. “Een freelancer die voor een bank werkt voor een tarief van bijvoorbeeld 75,- euro, die kan zichzelf goed onderhouden en zichzelf ook verzekeren. Daar zou de Belastingdienst geen probleem van moeten maken.”

Samenvatting standpunten
ZiPconomy heeft de position papers van de genodigden in de hoorzitting samengevat in een vergelijkend overzicht.

Hugo-Jan Ruts: IBO rapport
“Het debat toonde de wonderlijke volgorde aan rondom deze Wet. Eerst werd de Wet DBA aangenomen, toen werd een commissie met wijze mannen ingesteld (cie Boot) die moet oordelen of dat een slim idee was (niet echt) en vervolgens wordt een discussie gevoerd over het fundament van de Wet. Ondertussen zitten er, ook volgens de Staatssecretaris, te veel zelfstandigen in de problemen, ook en juist zelfstandigen waarvan het nooit de bedoeling is geweest dat ze door de Wet DBA in de problemen zouden komen.”

Ruts verwacht dat vakbonden en werkgevers geen uitspraken willen doen over de oplossingen, maar daar onderling uit willen komen in het polderoverleg. De Tweede Kamer debatteert op 8 december over de Wet DBA.

Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.