"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid | WGBLA

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid | WGBLA
Op 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid in werking getreden. Met deze wet wordt invulling gegeven aan de Europese richtlijn 2007/78/EG. De wet vervangt het wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij arbeid en regelt het verbod op leeftijdsdiscriminatie op de terreinen arbeid, beroep en beroepsonderwijs.


Download wettekst Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd


Reikwijdte verbod
De wet onderscheid een aantal gronden waarop een beroep op het verbod van discriminatie op grond van leeftijd kan worden gedaan:

Arbeid ( art 3 WGBLA): Onderscheid is verboden bij de aanbieding van een dienstbetrekking, arbeidsbemiddeling,  het aangaan en beëindigen van een dienstverband, het aanstellen van een ambtenaar of beëindigen van zijn dienstverband, arbeidsvoorwaarden het laten volgen van scholing, promotie en arbeidsvoorwaarden. Onder andere werknemers, sollicitanten, uitzendkrachten en stagiairs kunnen een beroep doen op het verbod.

Het vrije beroep (art 4 WGBLA): Onderscheid is verboden met betrekking tot de toegang en de voorwaarden van het vrije beroep. Ook onderscheid bij de uitoefening van het vrije beroep is verboden. freelancers en zelfstandig ondernemers, zoals makelaars, artsen, architecten kunnen een beroep doen op het verbod.

Beroepsonderwijs (art 5 WGBLA): Onderscheid is verboden bij het toegang verschaffen of verlenen van loopbaan oriëntatie en het verlenen van toegang tot onderwijs of het afnemen van toetsen tijdens onderwijs. Bijvoorbeeld leerlingen, scholieren en studenten kunnen een beroep doen op dit verbod.

Lidmaatschap vakbond of vereniging van beroepsgenoten (art 6 WGBLA): Iedereen die belemmerd wordt om lid te kunnen worden of  betrokken te zijn bij een vakbond of een vereniging van beroepsgenoten kan hierop een beroep doen.

Uitzondering op het verbod
Het verbod van onderscheid geldt niet als het onderscheid:

  • Gebaseerd is bij wet vastgesteld beleid ter bevordering van arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën;
  • betrekking heeft op het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar in verband met het bereiken van de AOW leeftijd of andere overeengekomen hogere leeftijd;
  • objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen stellen bij het vervullen van functies waar met gevaarlijke machines gewerkt moet worden en extra vrije dagen en vrijstelling voor oudere werknemers als zij op deze manier gezond de pensioenleeftijd kunnen behalen.

College voor de rechten van de mens
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan zijn klacht voorleggen aan het College voor de rechten van de Mens (CRM). Het college onderzoekt vervolgens de klacht en geeft een advies. Zie voor meer informatie de website van het CRM.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.