"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Toepassen weektabel verlengd tot 1 januari 2017

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen |


Op 9 november 2015 heeft het ministerie van Financiën zich officieel uitgelaten over de vraag welke tabel de uitzendbranche moet toepassen.

De Belastingdienst en het ministerie van Financiën hebben de afspraak over de tabeltoepassing met de uitzendbranche met een jaar verlengd. De bestaande praktijk dat er gewerkt wordt met weektabellen – en niet met dagtabellen – zal tot 1 januari 2017 worden gedoogd.

De voorwaarden over deze verlenging van de afspraak met de uitzendbranche worden als volgt omschreven:

Voorwaarden: geringe heffingsverschillen
Met ingang van 1 januari 2017 vindt de tabeltoepassing plaats volgens de dan geldende wettelijke regeling. Een uitzendonderneming die tot dusver in de weken van in- en uitdiensttreding voor de loonheffingen uitgaat van een loontijdvak van een week mag dit alleen nog in de jaren 2015 en 2016 voortzetten, als aannemelijk is dat de heffingsverschillen relatief gering zijn.

Niet bij: netto-looncontract of niet-verifieerbaar woonadres
De uitzendonderneming kan niet uitgaan van relatief geringe heffingsverschillen als sprake is van een netto-looncontract of als correctie in de inkomstenbelasting praktisch gezien niet mogelijk is wegens een niet verifieerbaar woonadres.

Bron: NBBU, 16 november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.