"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 201526 februari 2015

Naam
CAO GVB

Download Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 2015

Looptijd
1 jaar: van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.

Loonmutaties
Een loonsverhoging van 1,3% m.i.v. 1 januari 2015 (zoals gebruikelijk meetellend voor alle relevante toeslagen en toelagen).

Arbeidsvoorwaarden
– Inhuur: cao-partijen onderschrijven het principe om externe inhuur uitsluitend te gebruiken voor ziek en piek. Van vakbondszijde wordt hier een percentage van 5% van de loonsom genoemd. Partijen zijn het eens over het principe dat het terugbrengen van externe flexibiliteit (lees: inhuur) gekoppeld is aan het verhogen van de interne flexibiliteit van de eigen medewerkers. GVB zal in gelijke stappen de komende twee jaar de externe inhuur terugbrengen tot een percentage tussen de 5% en 10% op basis van de reguliere bedrijfsvoering. Partijen zijn het er over eens dat de verhoging van de interne flexibiliteit
aanleiding is om naar het streefpercentage van 5% te gaan. Mogelijke oplossingsrichtingen om de interne flexibiliteit te verhogen zijn: combifuncties, loopbaanplannen, wegnemen beperkende huidige maatregelen en intern uitzendbureau; partijen gaan hiermee de komende maanden aan de slag.
– 13e maand: in de cao van GVB is geregeld dat mensen een 13e maand krijgen. Voor personeel met toeslagen en toelagen is echter geen sprake van een volledige 13e maand. In dit akkoord is afgesproken om deze ongelijkheid op te heffen, door de definitie in art. 8.1 lid 3 van de cao van toepassing te verklaren, waardoor het volledige inkomen inclusief alle toelagen en toeslagen de berekeningsgrondslag vormt.
– Werkkostenregeling: door de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) ontstond er voor GVB een substantieel financieel risico. Door de afspraak in dit akkoord is de dreiging van het financiële risico teniet gedaan en zijn de negatieve gevolgen voor betrokkenen beperkt gebleven. De overeengekomen alternatieve regeling voor vrij vervoer is als bijlage bij dit akkoord toegevoegd in de vorm van het verslag van het overleg van 12 december 2014, en wordt geacht onderdeel te zijn van dit akkoord. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2015. De fiscaalvriendelijke regelingen met betrekking tot fitness en fiets worden derhalve beëindigd.
– Flexibele inzet: momenteel kan iedere GVB medewerker worden verplicht om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten binnen GVB en de werkgever gemeente Amsterdam. Cao-partijen onderkennen dat dit niet altijd voldoende soelaas biedt. Partijen zijn het eens om een proef te starten om mensen op vrijwillige basis, ook buiten GVB en de werkgever gemeente Amsterdam te plaatsen, met dien verstande dat het binnen het grondgebied van de regio Amsterdam is.

Bron: FNV, 23 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.