"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Groenten en Fruit 2012-201412 juli 2012

CAO-naam
CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

Download Eindbod CAO Groenten en Fruit 2012
> Eindbod CAO Groenten en Fruit 2012-2014

Looptijd
– Een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
Werkgevers stellen de volgende loonsverhoging voor:
– per 1 juli 2012 een structurele loonsverhoging van 1%;
– per 1 juli 2013 een structurele loonsverhoging van 1,75%.

Arbeidsvoorwaarden
– WGA-premie. De kosten voor de WGA-premie voor de looptijd van de cao komen voor rekening van werkgever.
– Bijdrage ziektekostenverzekering. Werkgevers zijn bereid om de werkgeversbijdrage van €15,- bruto te handhaven voor de looptijd van de cao. De tegemoetkoming is bedoeld voor werknemers die deelnemen aan de collectieve verzekering of een bewijs kunnen overleggen van een aanvullende verzekering waarin fysiotherapie en psychologische ondersteuning is opgenomen.
– Vakantiewetgeving. Werkgevers stellen voor om de nieuwe vakantiewetgeving toe te passen binnen de sector, waarbij er in de cao-tekst afspraken worden opgenomen over de wijze van opnemen en afschrijven. De aanvragen worden schriftelijk gedaan en schriftelijk toegezegd dan wel afgewezen. Afwijzingen worden schriftelijk beargumenteerd.
– Opbouw vakantie-uren. Werkgevers stellen voor om de opbouw van vakantie-uren (artikel 13 cao) voortaan te laten plaatsvinden op basis van kalenderjaar.
– Werkkostenregeling. De vakbondscontributie blijft onderdeel uitmaken van deze regeling. Overige onderdelen van de werkkostenregeling worden op ondernemingsniveau geregeld. Werkgevers worden geadviseerd de fiscale ruimte optimaal te benutten.
– Vitaliteit organisatie en medewerkers. Werkgevers nodigen de vakbonden uit om samen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te werken. Het FNV/Menzis/Vigef-project ‘platform onregelmatig werk’ dat hiervoor is gestart zal op Vigef-niveau verder worden ontwikkeld en uitgerold.
– À la Carte. Werkgevers stellen voor om werknemers in de gelegenheid te stellen op vrijwillige basis niet-ingeroosterde ADV-dagen in te zetten binnen een à la carte-systeem op basis van een bron-doelprin-cipe. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren (en zgn. stuwmeeruren) mee te nemen in het à la carte-systeem. Op basis van deze afspraken kan op onder-nemingsniveau een regeling worden vastgesteld. Cao-partijen stellen gezamenlijk een voorbeeldreglement op.
– Pensioenen. Werkgevers zijn van mening dat de oplopende kosten voor de pensioenen voor beide partijen onacceptabel hoog dreigen te worden. Voor de basisregeling zal voor de kostendekkende premie een bandbreedte gelden. De bovengrens zal 25% bedragen. De ondergrens zal 20% bedragen. Deze afspraak geldt voor de looptijd van de cao, waarbij de stijging van de premie conform de gebruikelijke verdeling tussen werkgever en werknemer 1/3 werknemer, 2/3 werkgever is. Voor de overgangsregeling zal de kostendekkende premie worden gehandhaafd op het huidige niveau van 6,25%. Deze afspraak geldt voor de looptijd van de cao. Werkgevers vinden het noodzakelijk dat op korte termijn een werkgroep van partijen een advies uitbrengt met betrekking tot de toekomst van de pensioenregeling van onze sector. De samenstelling van deze commissie onder voorzitterschap van werkgeverszijde zal bestaan uit twee werkgevers- en twee werknemersafgevaardigden. Daarnaast zullen twee bestuursleden van het pensioenfonds worden uitgenodigd. Deze commissie krijgt de opdracht om voor 1 december 2012 met een advies te komen, met daarin opgenomen:
– een advies hoe om te gaan met kostendekkende premies die buiten de bandbreedtes vallen
– hoe de continuïteit van het pensioen wordt gewaarborgd
– hoe de pensioenregeling betaalbaar gehouden kan worden
– de mogelijkheid voor deeltijdpensioen in de (nieuwe)regeling
– toekomstbestendigheid borgen, rekening houdend met de maatregelen die naar verwachting genomen worden.
– Voor de looptijd van de cao zal de AWVN-bijdrage door werkgevers gehandhaafd blijven.

Bron: De Unie, 12 juli 2012

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.