"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2007-20089 oktober 2007

Naam
CAO Particuliere Beveiliging

Looptijd
1 april 2007 tot 1 april 2008

CAO-teksten
Onderhandelingsvoorstellen CAO Particuliere Beveiliging 2008
CAO Particuliere Beveiliging 2005-2007

Afspraken
Na 9 maanden onderhandelen zijn partijen op 4 oktober tot onderstaande principe-afspraken gekomen:

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 januari 2008 structureel 3,1 %.

Jeugdschalen
De jeugdschalen in de CAO worden afgeschaft. Onder de 21 jaar wordt gedurende maximaal 1 jaar gebruik gemaakt van de loonschaal waar men in thuis hoort, minus 10%.

WGA-premie
De WGA-premie wordt voor 50% ten laste gebracht van de werknemers (deze mogelijkheid is al wettelijk geregeld en wordt door vele werkgevers al toegepast). De rentehobbel is een percentage (voor 2008: 0,28%) van de premie, dat afgetrokken zal worden van de premiebetaling. De werkgever wordt voor dit percentage door de overheid gecompenseerd en dat voordeel wordt aan de werknemer doorberekend.

Reiskosten en reistijden
De fiscale mogelijkheden binnen de reiskosten- en reistijdenregeling worden maximaal benut. Zodra men recht heeft op reistijd, wordt deze tijd vergoed als reiskosten (want over reistijd moet wel belasting worden betaald en over reiskosten niet). Dit tot de maximale grens van 19 cent per kilometer is bereikt.

Pensioenen VUT
21-jarigen gaan meedoen in de pensioenregeling; franchise wordt verlaagd met 400 euro; VUT-regeling wordt afgebouwd. De afbouw VUT is noodzakelijk geworden daar de overheid heeft bepaald dat zowel over de premie als over de uitkering belasting afgedragen moet worden plus 20% extra, waardoor dit soort regelingen niet langer betaalbaar blijven. De VUT wordt geleidelijk afgebouwd, zodat medewerkers die op 1 januari 2005 55 jaar en ouder waren toch nog de mogelijkheid hebben vervroegd uit te treden.
De overgangsmaatregel ziet er als volgt uit:
Geboortedatum en VUT-leeftijd
Vóór 1 januari 1948 62 jaar
Vóór 1 januari 1949 62 jaar en 3 maanden
Vóór 1 januari 1950 62 jaar en 6 maanden
Vóór 1 januari 1951 62 jaar en 9 maanden
Vóór 1 januari 1952 63 jaar
Vóór 1 januari 1953 63 jaar en 3 maanden
Vóór 1 januari 1954 63 jaar en 6 maanden
Vóór 1 januari 1955 63 jaar en 9 maanden
Vóór 1 januari 1956 64 jaar
Vóór 1 januari 1957 64 jaar en 3 maanden
Vóór 1 januari 1958 64 jaar en 6 maanden
Vóór 1 januari 1959 64 jaar en 9 maanden
Ná 1 januari 1959 65 jaar
Met het vrijvallen van de premie zullen de ouderdomspensioenen verbeterd worden, te beginnen met een verlaging van de franchise.

Contracten voor bepaalde tijd
Uiterlijk een maand voor het verstrijken van contracten voor bepaalde tijd wordt schriftelijk aangegeven of het contract eventueel verlengd wordt. Vergeet de werkgever dit schriftelijk te melden, dan is het contract verlengd met een gelijke termijn (tenzij dit het 4e contract voor bepaalde tijd wordt, dan is het contract verlengd voor onbepaalde tijd).

Segmentering
De evenementenbeveiligers zullen niet meer gedispenseerd worden, dit houdt in dat óók evenementenbeveiligers onder de CAO PB gaan vallen. Daarnaast komt er een nieuw onderzoek naar de representativiteit van de branche in receptiediensten, op basis waarvan besloten wordt om al dan niet te segmenteren op dit onderdeel. Ten aanzien van Aviation en Cash Services zullen partijen nadere afspraken maken om te komen tot een segment, tot die tijd gelden de CAO’s zoals ze nu zijn en zal er in de verschillende trajecten gewoon onderhandeld worden over de eigen arbeidsvoorwaarden (GNS, G4S AS).

Maandlonen / periodelonen
In de CAO zullen twee loontabellen komen: een per periode en een per maand, dit houdt niet in dat werkgevers zomaar kunnen overstappen van periodeloon naar maandloon!

Branchejaren
Voor extra vakantiedagen bij lange dienstverbanden (artikel 61.7 cao PB 2005-2007), worden dienstjaren bij een werkgever, branchejaren, gerekend vanaf 1 januari 2007.
Dit is alleen van belang als werknemers vrijwillig van werkgever binnen de beveiliging wisselen. Op dit moment kunnen dienstjaren niet meegenomen worden (ze gelden immers alleen bij dezelfde werkgever). Alle jaren die worden opgebouwd vanaf 1-1-07 kunnen wél meegenomen worden en dat kan in de toekomst schelen in de extra vrije dagen.

Arbeidstijdenwet

De nieuwe ATW is per 01-04-07 ingegaan. Daarin zijn een fors aantal verslechteringen opgenomen in vergelijking met de huidige situatie. Doordat geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot flexibilisering van de arbeid, kon de oude Arbeidstijdenwet in deze CAO (2007-2008) worden behouden. De oude afspraken worden dus herbevestigd, verslechteringen worden niet doorgevoerd.

Algemeen
Partijen zullen verder praten over de flexibilisering van de arbeid. Gesproken wordt over de ORT, ADV dagen, overwerktoeslag en het belonen van afwijkingen van het “normale” rooster. Verder gaan partijen een toekomstvisie ontwikkelen voor de pensioenregeling. Het principeakkoord wordt aan de achterban van de bonden ter goedkeuring voorgelegd.

Bron: De Unie, 9 oktober 2007

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.