Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

0
652

Wet Werk en Zekerheid | WWZ »

De Tweede Kamer evalueert vandaag de Wet werk en zekerheid (Wwz) op basis van het halfjaarlijkse rapport van minister Koolmees.

De evaluatie is gerelateerd aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die donderdag wordt besproken. De WAB moet het perspectief op een vast contract voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt vergroten.

Het evaluatierapport gaat in op drie onderwerpen: flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW).

Flexibele arbeid
Het aantal werknemers met zowel flexibele als vaste arbeidscontracten groeit, mede door de economisch gunstige situatie. Het aantal vaste contracten steeg harder, vooral door de krappe arbeidsmarkt. Desondanks daalt het aandeel van vaste contracten nog steeds. Het moet daarom voor werkgevers aantrekkelijker worden om iemand in vaste dienst te nemen.

Wat flexibele arbeid betreft is onderzocht of cao’s afspraken bevatten over de ketenbepaling: het overgaan van elkaar opvolgende tijdelijke contracten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er zijn 99 cao’s onderzocht, die samen 80% van de werkenden vertegenwoordigen. Daarvan bevatten er 75 afspraken over ketenbepaling (twee meer dan in 2017). In 55 cao’s wordt de wettelijke ketenbepaling gevolgd, evenveel als in 2017. In 46 cao’s wordt gebruik gemaakt van de ruimte tot afwijking van de nieuwe ketenbepaling voor bepaalde functies of functiegroepen of situaties (drie meer dan in 2017).

Ontslagrecht
In 3 van de 99 cao’s (evenveel als in 2017) toetst een commissie in plaats van het UWV een bedrijfseconomisch ontslag. In 2 cao’s wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Acht cao’s bevatten een voorziening in plaats van de transitievergoeding.

De tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgever werkt, maar is niet effectief. Dit wordt veroorzaakt door strenge financiële criteria. De minister heeft die criteria daarom per 1 januari vereenvoudigd.

Het evaluatieonderzoek van de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd verschijnt eind 2019.

De wet van 11 juli 2018 compenseert werkgevers voor de kosten van ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, en geeft cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

WW
De wijziging van het Dagloonbesluit had negatieve gevolgen voor een groep WW-gerechtigden met een ZW-uitkering. Het Dagloonbesluit is hierop aangepast. De genoemde groep kon zich bij het UWV melden voor een eenmalige tegemoetkoming. Er zijn 600 meldingen ontvangen. Alle meldingen tot 1 juli zijn beoordeeld en uitbetaald.

In 83 van de 99 cao’s zijn afspraken gemaakt over reparatie van het derde WW-jaar (56 concreet, 27 proces). In 20 cao’s staat reparatie via een bovenwettelijke WW-regeling, in 30 via aansluiting bij de stichting PAWW.

Het UWV heeft zoals aangekondigd per 1 oktober 2018 alle WW-uitkeringen op grond van de oude WW-systematiek (urenverrekening en weeksystematiek) omgezet naar de nieuwe WWZ-systematiek (inkomstenverrekening en maandsystematiek). Dit bleken er 2500 in plaats van 4000 te zijn.

Bron: Rijksoverheid, 23 januari 2019