SLUIT MENU

CAO Schoonmaak, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

De cao voor het Schoonmaak – en glazenwassersbedrijf en de inlenersbeloning
Nettie Alkema
Toelichting door Nettie Alkema

Wat houdt de inlenersbeloning in combinatie met de cao voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (schoonmaakcao) in?

Een schets van de praktijk. Het is maandagmorgen en Johan en Monique van uitzendbureau ‘Zoals het hoort’ zijn net bezig met de planning van deze week als ze worden gebeld door een schoonmaakbedrijf. Of ze misschien een glazenwasser kunnen regelen? Er is met spoed iemand nodig. Beloning enzovoort graag conform cao. Gelukkig is er afgelopen vrijdag een sollicitant geweest met ervaring in de glazenwassersbranche en hij is per direct beschikbaar. Maar wat moet hij eigenlijk gaan verdienen? En met welke vergoedingen en toeslagen moet er rekening gehouden worden?

Geen denkbeeldige situatie die ik hier beschrijf. Sinds het invoeren van de verplichte toepassing van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht wordt er van intermediairs in de uitzendbranche verwacht dat de inlenerscao foutloos wordt toegepast op alle punten van de inlenersbeloning. En ga daar maar aan staan! Want de gemiddelde cao bestaat uit tientallen pagina’s met informatie, vaak heel branche specifiek, met handboeken vol referentiefuncties, loontabellen, toeslagmodules en ga zo maar door. En dan moet er ook nog vaak onder grote tijdsdruk geschakeld worden, want de uitzendkracht moet eigenlijk gisteren beginnen.

In dit blog laat ik zien wat de inlenersbeloning in combinatie met de cao voor het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (hierna schoonmaakcao) inhoudt. Laat ik beginnen met welke elementen van een cao ook al weer onder de regels van de inlenersbeloning vallen:
1. Het geldende periodeloon in de schaal
2. ADV, naar keuze van het uitzendbureau vergoed in tijd of geld
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
4. Initiele loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
5. Kostenvergoedingen, maar dan alleen die kosten die netto vergoed kunnen worden
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

CAOWijzer
CAOWijzer helpt je door het doolhof van CAO’s, probeer de tool gratis uit!

Periodeloon
Om het periodeloon te kunnen vaststellen moet eerst de functie worden vastgesteld. De functiebenaming is al door de inlener gegeven: glazenwasser. Uit artikel 13 van de schoonmaakcao blijkt dat de functie van de werknemer met inachtneming van de referentiefuncties en Niveau Onderscheidende Kenmerken ingedeeld moet worden. Er wordt hiervoor verwezen naar bijlage II van de cao of anders naar de website van de RAS, het adviserend orgaan in deze branche. In bijlage II vinden we zowel de Glazenwasser I als de Glazenwasser II. Voor een beschrijving van de functie wordt verwezen naar het functiehandboek op de website van de RAS. De door de inlener omschreven werkzaamheden worden vergeleken met de Niveau Onderscheidende Kenmerken en de definitieve functie kan worden vastgesteld. En vervolgens kan ook de loongroep worden vastgesteld. Artikel 14 beschrijft hoe het loongebouw gehanteerd moet worden en op welke manier het loon van de werknemer moet worden vastgesteld, rekening houdend met relevante werkervaring. In bijlage III vinden we de van toepassing zijnde loontabellen.
Omdat deze cao uurloontabellen kent, hoeft er niet te worden omgerekend. Dat dit vaak anders is, zal de komende maanden uit de behandeling van andere cao’s blijken.

ADV
In artikel 11 van de schoonmaakcao staat dat de normale arbeidsduur 38 uur per week bedraagt, bekeken over een periode van vier weken. Er is geen sprake voor roostervrije dagen. Er hoeft dus geen toeslag voor ADV of reservering voor ADV uren te worden vastgesteld.

Toeslagen
In artikel 17 tot en met 23 van de schoonmaakcao worden de verschillende toeslagen besproken:
– Artikel 17 behandelt de consignatievergoeding. Consignatie betekent dat je beschikbaar bent voor eventuele oproepen buiten je normale werktijd. Dit is een vergoeding voor tijd in dienst van de werkgever en deze regeling geldt daarom ook voor uitzendkrachten.
– Artikel 18 betreft de toeslag voor bijzondere uren. Dit zijn op doordeweekse dagen de uren na 21:30 uur en voor 06:00 uur en verder alle zaterdag-, zondag- en feestdaguren.
– Artikel 19 behandelt de toeslag voor op een feestdag gewerkte uren
– Artikel 20 beschrijft welke uren als overwerk gezien worden en welke toeslag de uitzendkracht daarvoor ontvangt.
– Artikel 21 geeft aan dat bij samenloop van bijzondere uren en overuren beide toeslagen gelden.
– Artikel 22 omschrijft de toeslag voor de bedrijfshulpverlener. Dit is een toeslag die niet onder de definitie van de inlenersbeloning valt (zie het lijstje hierboven) en daarom niet betaald hoeft te worden. Overigens zal het niet vaak voorkomen dat een uitzendkracht wordt aangemerkt als BHV-er.
– Artikel 23 tot slot omschrijft de waarnemingstoeslag: als je tijdelijk een andere functie uitoefent, heb je ook recht op het loon en de toeslagen die bij deze tijdelijke functie horen.

Initiële loonsverhogingen
De tekst van de nieuwe schoonmaakcao is op 10 juni 2019 gepubliceerd. De looptijd van deze cao is van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. Het feit dat de tekst nu gepubliceerd is, betekent voor leden van de werkgeversorganisatie in de schoonmaakbranche dat alle lonen en toeslagen uit de cao met terugwerkende kracht toegepast moeten worden. Voor uitzendorganisaties ligt het terugwerkende kracht verhaal genuanceerder. Ik kom hier in een latere blog op terug.

Er zijn tot en met 1 juni 2021 halfjaarlijkse loonsverhogingen vastgelegd, die dus ook voor uitzendkrachten gelden en daarom ergens geagendeerd moeten worden.

Kostenvergoedingen
De enige kostenvergoeding in de schoonmaakcao heeft met reizen te maken. Artikel 34 regelt de € 0,19 kilometervergoeding. Deze vergoeding valt, omdat hij netto verstrekt mag worden, onder de inlenersbeloning. In artikel 7 van het cao-deel voor Specialistische Reiniging wordt een reisURENvergoeding besproken.

Zolang reisuren wettelijk gezien niet als werkuren worden gezien waar een zeker minimumloon voor betaald moet worden, hebben uitzendkrachten geen recht op betaling van deze uren. De vergoeding voor reisuren is nu immers een bruto vergoeding en valt daarmee niet onder de inlenersbeloning. Overigens worden ze meestal wel gewoon vergoed.

Periodieken
In artikel 14 leden 4, 5, 7, 8 en 9 wordt geregeld hoe er met ervaringsjaren omgegaan dient te worden. Het voert te ver om dit hier uitvoerig te behandelen, het is voor nu belangrijk om te weten dat deze cao regelgeving bevat over dit onderwerp. Niet alle cao’s zijn hier even duidelijk in.

Tot slot
Zoals je kunt lezen is het voor Johan en Monique niet heel eenvoudig om vast te stellen waar hun uitzendkracht nu precies recht op heeft. En ook na het lezen van deze blog zal de cao er nog op nageslagen moeten worden; als het goed is weten zij nu in ieder geval wel waar zij in de cao moeten zoeken… En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat de schoonmaakcao zich specifiek uitspreekt over uitzendkrachten en dan met name over hoeveel uitzendkrachten er bij een inlener te werk mogen worden gesteld en voor hoe lang. De inlener moet zich er op grond van artikel 5 bovendien van verzekeren dat de schoonmaakcao ook wordt nageleefd ten aanzien van uitzendkrachten, de zogenaamde vergewisplicht. Op dit fenomeen en de consequenties hiervan kom ik in een latere blog terug.

Gelukkig is er een online tool beschikbaar die intermediairs ondersteunt bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. CAOWijzer beschikt inmiddels over ruim 190 cao’s waarvan de inlenersbeloning is uitgewerkt. Via een eenvoudige wizard is de juiste minimumbeloning te vinden. Nieuwsgierig? Ga naar www.caowijzer.com en vraag een proefabonnement aan.

De inlenersbeloning… het vervolg
De komende maanden kun je een serie blogs verwachten met betrekking tot de inlenersbeloning in relatie tot een bepaalde cao. Zo staat voor de maand juli de cao Retail Non Food op de planning. In de maanden er na zal de Bakkerscao, de cao’s voor de groot- en kleinmetaal, de cao VVT, de cao Supermarkten en tot slot de cao Schilders besproken worden. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om me te mailen of te bellen. Ik ben bereikbaar via nalkema@caowijzer.com of op 06-28933997.
Tot volgende maand!

Nettie Alkema

Zie ook
CAO Schoonmaak 2019-2021 *
Interview: Uitzendkrachten hebben recht op de inlenersbeloning, maar het is niet makkelijk die precies te berekenen. CAOWijzer helpt

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.