SLUIT MENU

Het regeerakkoord: analyse van payroll plannen

Met de presentatie van het nieuwe regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet een ambitieuze arbeidsmarktagenda voorgelegd.

Veelbesproken knelpunten op het gebied van het ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte en de Wet DBA worden in samenhang aangepakt. Overkoepelend doel van de coalitiepartners: het werkgeverschap en het vaste contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker maken. Daarmee beantwoorden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een breed gedragen wens in de samenleving. Arbeidsmarktexperts spreken van een afgewogen akkoord van pragmatische ingrepen, die resulteren in meer balans tussen werkgevers en werknemers. WePayPeople schaart zich hierachter.

Over de uitzendsector is het kabinet glashelder: op de arbeidsmarkt is behoefte aan flexibiliteit en uitzendwerk en detachering staan niet ter discussie. Met die stelling lijkt het kabinet backoffice uitzenden geheel onveranderd te laten. Met het regeerakkoord wordt ook een lange discussie over het bestaansrecht van payrolling beslecht: er volgen wijzigingen in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden, maar directe payroll blijft bestaan. In overleg met de sociale partners zal het kabinet pogen om payroll nader vorm te geven tot een puur ontzorgende dienstverleningsvorm. Daarbij stellen de vier coalitiepartijen zelf de uitvoerbaarheid als belangrijke randvoorwaarde.

Om directe payrolling nader vorm te geven wil het kabinet medewerkers qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk beloond zien met werknemers in dienst bij de inlener. De uitgebreide voorstellen zullen moet uitwijzen hoe dit precies wordt ingevuld, maar de passage in het regeerakkoord lijkt een uitbreiding van de inlenersbeloning aan te kondigen. Deze inlenersbeloning is nu al wettelijk verplicht en waarborgt dat uitzendkrachten en medewerkers in dienst bij de inlener onder meer hetzelfde brutoloon; onregelmatigheidstoeslagen; onkostenvergoedingen en periodieken ontvangen. De vraag is welke secundaire arbeidsvoorwaarden nog ontbreken en uitvoerbaar aan de inlenersbeloning kunnen worden toegevoegd. Veel secundaire arbeidsvoorwaarden zijn immers per definitie individueel ingeregeld, zoals een bonus of een auto van de zaak.

Ook het gelijktrekken van pensioenvoorwaarden levert grote uitvoerbaarheidsmoeilijkheden op. De huidige starre wettelijke indeling van de arbeidsmarkt in sectoren past niet bij de veranderende manieren van werken. De rigide indeling zorgt er tevens voor dat professionele werkgeversorganisaties zoals WePayPeople alleen pensioen af kunnen dragen aan het STIPP Pensioenfonds voor de uitzendsector. Soms levert dit een hogere pensioeninleg op voor de medewerker, in andere gevallen juist een lagere inleg. Om af te kunnen dragen in het pensioenfonds dat hoort bij de sector waarin de medewerker werkzaam is, roept WePayPeople de overheid op om de wettelijke belemmeringen hiertoe samen met de uitzendsector en de sociale partners weg te nemen.

Payrolling is een juridisch erkende vorm van ter beschikking stellen van arbeidskrachten, met als wettelijke basis artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen dit kader dragen professionele werkgeversorganisaties zoals WePayPeople op diverse manieren bij aan het creëren van werk. Door het vervullen van een opstapfunctie op de arbeidsmarkt en door werkgevers administratief, financieel en juridisch te ontzorgen. Maar bijvoorbeeld ook door een belangrijke bijdrage te leveren aan de invulling van de Participatiewet. Aftredend staatssecretaris Klijnsma schreef recent dat inleenverbanden een vaak gebruikt en succesvol middel blijken om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Wij ondersteunen de nieuwe kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt. We onderschrijven de randvoorwaarde van de coalitie om alleen met uitvoerbare regels te komen en roepen de overheid op om nieuwe regelgeving in samenspraak met de uitzendsector vorm te geven. Samen met de overheid kan de sector een optimale bijdrage leveren aan een stimulerend arbeidsmarktklimaat. Waarin werkgelegenheid maximaal wordt gefaciliteerd, en waarin rechtsposities voor werkgevers en werknemers helder zijn.

Julius Kousbroek, WePayPeople

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.