SLUIT MENU

SNCU: Onderzoek naar buitenlandse uitzenders moeizaam proces

Onderzoek naar buitenlandse uitzenders moeizaam proces

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn buitenlandse uitzendbureaus actief. De SNCU controleert ook deze bedrijven op de naleving van de CAO. De praktijk leert dat de aanpak resultaat oplevert, maar veel inspanning vergt en tijdrovend is. Daarom roept de Stichting op tot het treffen van maatregelen.

De SNCU heeft onderzoeken lopen bij uitzenders in onder meer Polen, Roemenië, Slowakije, België, Portugal, Hongarije en Duitsland. Ondanks de inzet, loopt de SNCU bij deze dossiers in de praktijk tegen een aantal obstakels aan. In het buitenland is men onbekend met private handhavers. Daarom worden in veel gevallen de bevoegdheden van de SNCU door de ondernemingen niet erkend en wordt in eerste instantie geweigerd mee te werken. Informatie aangaande de registratie van de onderneming in het buitenland, alsmede informatie die kan leiden tot vaststelling of de onderneming onder de werkingssfeer van de cao valt is voor de SNCU lastig te verkrijgen. Dit zijn redenen waarom de uitvoering van zulke onderzoeken in de praktijk veel tijd kost. “Intensivering van de samenwerking met publieke handhavers, zoals de Inspectie SZW en de instanties in de vestigingslanden is noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen,” aldus Jaap Buis, directeur van de SNCU.

De SNCU is ervan overtuigd dat bestrijding van oneerlijke concurrentie bij aanpak van buitenlandse ondernemingen alleen succes kan hebben als wordt samengewerkt met publieke handhavers in het werkveld. De SNCU wil de mogelijkheid hebben om gerichte verzoeken om informatie over de ondernemingen bij deze partijen te kunnen indienen. Ook de mogelijkheid voor het inroepen van de hulp van publieke handhavers bij controles door de SNCU kan een belangrijke stap zijn bij de daadwerkelijke controle van de detacheringsrichtlijn. Het zou zeer bevorderlijk zijn voor de voortgang van het onderzoek wanneer de SNCU op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) via ISZW een beroep kan doen op de meldingsplicht van de buitenlandse ondernemingen. Een van de maatregelen uit deze wet is namelijk de verplichting voor buitenlandse ondernemingen om een contactpersoon aan te wijzen die voor de ISZW als aanspreekpunt fungeert. Hiertoe zou een procedure in het leven kunnen worden geroepen die de SNCU kan bewandelen om bij ISZW de gegevens van zo’n contactpersoon te verkrijgen. Om buitenlandse ondernemingen te bewegen tot medewerking aan het SNCU-onderzoek zouden ook vaste contacten (via de ISZW) met buitenlandse arbeidsinspecties dienstbaar zijn.

Alleen het samen optrekken en gezamenlijke inzet van elkaars bevoegdheden en kennis zal leiden tot een verbeterd resultaat. In dit kader doet de SNCU richting de overheid de aanbeveling te zorgen voor versterking van zowel de informatiepositie van de SNCU, alsmede de samenwerkingsmogelijkheden van cao-handhavers als de SNCU met publieke handhavers bij de aanpak van buitenlandse uitzendondernemingen.

Bron: SNCU, 7 maart 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.