"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kennismigranten looncriteria verhoogd per 2017


De looncriteria voor kennismigranten zijn verhoogd per 1 januari 2017.

Dit is bekendgemaakt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gepubliceerd in de Staatscourant, als onderdeel van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.

ARTIKEL I
Het minimum overeengekomen loon per maand, genoemd in artikel 1d, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, wordt voor 2017 vastgesteld op:

a. € 3.170,–, indien de kennismigrant de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt;
b. € 4.324,–, indien de kennismigrant dertig jaar of ouder is, en
c. € 2.272,–, indien de kennismigrant binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland heeft afgerond.

ARTIKEL II
Het minimum vaste brutoloon per maand, genoemd in artikel 1i, eerste lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, dat de vreemdeling die houder is van een door de Minister van Veiligheid en Justitie afgegeven Europese blauwe kaart, dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in artikel 1i, eerste lid, aanhef, ontvangt, wordt voor 2017 vastgesteld op € 5.066,–.

Bron: Staatscourant, 16 december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.