"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet langdurige zorg | Wlz

Wet langdurige zorg
De wet langdurige zorg biedt zorg aan mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. De wet langdurige zorg is ingevoerd per 1 januari 2015 als vervanging van de Awbz en is naast de zorgverzekeringwet, de wet Maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en van de vier stelselwetten van het Nederlandse zorgstelsel.


Download wettekst Wet langdurige zorg


Verzekerde zorg
In artikel 3.1.1 van de wet is een breed gedefinieerd verzekeringspakket omschreven, hierdoor ontstaat een grote mate van vrijheid om de zorg met de zorgaanbieder in te vullen.  Het verzekerde pakket omvat onder andere de volgende zorg:

  • Verblijf in een instelling: langdurige opname, huisvesting in een verpleeghuis, of een woning voor verstandelijk beperkte mensen.;
  • Persoonlijke verzorging: hulp bij wassen, aankleden, toiletgang, en eten en drinken;
  • Begeleiding die de zelfredzaamheid vergroot: hulp bij het indelen van de dag, om het leven beter onder controle te krijgen en om te leren hoe je de huishouding doet;
  • Verpleging: medische hulp bij bijvoorbeeld wondverzorging of injecteren;
  • Vervoer van en naar de dagbesteding en dagbehandeling

In het Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg worden nadere regels gegeven over de omvang en inhoud van de verzekerde zorg.

Indicatie
Om zorg vanuit de Wet langdurige zorg te verkrijgen is een Wlz-indicatie nodig waarin staat welke zorg benodigd is. Een Wlz-indicatie kan worden verkregen door een aanvraag te doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De aanvraag omvat naast het aanvraagformulier meer medische informatie en waar aanwezig een zorgplan. Het CIZ voert vervolgens een objectief onderzoek uit naar de persoonlijke situatie en omgeving van de aanvrager en zal hiervoor ook een gesprek met de aanvrager aangaan.

Aan de hand van dit gesprek en het verdere onderzoek wordt er wel of geen indicatie afgegeven. Als er wel een indicatie wordt afgegeven zal het CIZ een zorgprofiel opstellen waarin de aard en omvang van de zorg waar recht op bestaat uiteengezet wordt. Dit profiel wordt vervolgens naar een zorgkantoor doorgestuurd waarna nadere afspraken omtrent de te leveren zorg gemaakt worden.

Eigen bijdrage
Met een Wlz-Indicatie wordt de zorg waar recht op bestaat vergoed. Als de aanvrager 18 jaar of ouder is, is wel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de eerste zes maanden van de indicatie betaald de aanvrager meestal een zogenaamde lage eigen bijdrage. Na deze 6 maanden is het afhankelijk van leeftijd, indicatie, persoonlijke situatie en financiële middelen of de hoge of lage eigen bijdrage moet worden betaald.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.