"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet Huis voor klokkenluiders

Wet Huis voor klokkenluiders
Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet regelt de mogelijkheid voor werknemers om een misstand met een maatschappelijk belang te melden.


Download wettekst Wet Huis voor klokkenluiders


Werkgevers en Werknemers
De wet geldt voor werknemers en werkgevers waarbij een ruim begrip wordt aangehouden. Een werkgever is iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten. Een werknemer is iedereen  die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht. Hierbij is niet van belang of deze arbeid is verricht onder een arbeidsovereenkomst dus óók zzp’ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs vallen onder dit werknemers begrip.

Melding
Een werknemer kan een melding doen als hij vermoed dat er een misstand met een maatschappelijk belang is in een organisatie waar hij werkt, heeft gewerkt of via zijn werk mee in aanraking is geweest.  Het vermoeden moet wel gebaseerd zijn op redelijke gronden, een melding op basis van een gerucht is dus niet mogelijk.

Er moet sprake zijn van een misstand met maatschappelijk belang. Hiervan is volgens de wet sprake ingeval van:

  • schending van een wettelijk voorschrift;
  • gevaar voor de volksgezondheid;
  • gevaar voor de veiligheid van personen;
  • gevaar voor de aantasting van het milieu;
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Verplichting van een klokkenluidersregeling
Een werkgever die 50 of meer werknemers heeft is verplicht een klokkenluidersregeling te hebben waarin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van werknemers over een vermoedde misstand. De werkgever is verplicht deze regeling aan iedere werknemer te verstrekken en daarbij informatie te geven over de omstandigheden waarin een werknemer een misstand buiten de organisatie kan melden en de rechtsbescherming die de werknemer geniet bij het melden van een vermoeden van een misstand.

In de regeling wordt in iedere geval vastgelegd:

  • de wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan;
  • omschrijving wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand waarbij de definitie van de wet in acht genomen wordt;
  • bij welke daarvoor aangewezen personen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen als de werknemer hierom verzoekt;
  • de mogelijkheid voor een werknemer om een adviseur in vertrouwen te raadplegen omtrent een vermoeden van een misstand.

Een werknemer die ter goede trouw en op de juiste manier een melding heeft gedaan mag dor de werkgever niet benadeeld worden omdat hij deze melding heeft gedaan.

Huis voor Klokkenluiders
Een werknemer kan bij het Huis voor klokkenluiders advies krijgen als hij een misstand vermoedt die werk gerelateerd is. Als er een melding van een misstand wordt gedaan, kan er een onderzoek volgen. Welke instantie het onderzoek doet, hangt af van het geval en de sector waarin de misstand plaatsvind. Het Huis voor klokkenluiders kan een doorverwijzen naar het juiste meldpunt geven en uitleggen hoe een dergelijk onderzoek in zijn werk gaat ook geven zij advies over de eventuele consequenties voor de persoon die de melding doet. In sommige gevallen zal het Huis voor klokkenluiders het onderzoek zelf uitvoeren. Zie voor meer informatie de website van het Huis voor klokkenluiders.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.