"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012
De aanbestedingswet 2012 beoogt een duidelijk en uniform kader te bieden voor aanbesteden en is er op gericht (semi) overheidsinstellingen transparant en tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding te laten inkopen. Hierbij wordt beoogt de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten te vergroten, de lasten te verminderen en meer ruimte bij opdrachten te creëren voor het realiseren van doelstellingen als bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie.


Download wettekst Aanbestedingswet 2012


Inwerkingtreding
Op 1 april 2013 trad de Aanbestedingswet 2012 in werking. Deze Nationale wet is een uitwerking van de Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. De wet bevat daarnaast ook regels voor aanbestedingen onder de Europese aanbestedingsdrempels en maatregelen om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te vergroten.

Wetswijziging
Op 15 januari 2014 nam het Europees Parlement de nieuwe Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aan. Deze Richtlijnen sluiten aan op de Europese beleidsstrategie Europa 2020-strategie – een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, welke gericht is op innovatie, duurzaamheid en de ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen.  Per 1 juli 2016 zijn deze richtlijnen in de Nederlandse wet geïmplementeerd door middel van de Wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen per 1 januari 2016 zijn:

  • Meer ruimte voor duurzaamheid en innovatie (introductie procedure Innovatiepartnerschap;
  • Flexibilisering procedures (versoepeling mededingingsprocedure en concurrentiegerichte dialoog en vereenvoudiging toepassing van een dynamisch aankoopsysteem);
  • Verlaging van administratieve lasten door elektronisch aanbesteden en Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
  • Voorkomen integriteitsissues bij aanbesteden (maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten vereist en mogelijkheid tot uitsluiting op basis van prestaties uit het verleden);
  • Strikte voorwaarden voor Publiek-Publieke Samenwerking;
  • Uitbreiding van de mogelijkheden om opdrachten voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen;
  • Algemene lichte regime voor B-diensten verdwijnt/voor sociale en andere specifieke diensten komt een vereenvoudigd regime;
  • Introductie van één regime voor concessieopdrachten. Ook dienstenconcessies vallen hieronder;
  • Verduidelijking toepassingsgebied speciale sectoren.

Aanvullende regelgeving
Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit). Onderdeel van dit besluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2016 , Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de Gids Proportionaliteit.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.