SLUIT MENU

DPA 2014 omzetgroei 20,7%

DPA heeft vandaag haar jaarcijfers over 2014 bekend gemaakt.

De omzet is met 20,7 procent gestegen tot 85,8 miljoen euro (2013: 71,1 miljoen). De brutowinst bedroeg 21,8 miljoen euro (2013: 17,5 miljoen). De EBITDA steeg tot 5,8 miljoen euro (2013: 5,1 miljoen). Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2014: 51,2 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen). DPA stelt voor een dividend uit te keren over 2014 van 0,012 euro per aandeel.

Eric Winter, CEO: “We blijven ons onverminderd richten op het versterken van onze concurrentiepositie, het vergroten van ons marktaandeel door autonome groei en gerichte acquisities en het beheersen van de kosten.”

De omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames gerealiseerd in 2013 en door de overname van Fagro in 2014. Het aandeel in de omzet door de inzet van professionals in loondienst is toegenomen: organisch steeg deze omzet met 5% ten opzichte van 2013. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), is ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar gestegen tot 90 procent (2013: 86 procent).

Anticiperend op de licht verbeterende marktomstandigheden heeft DPA in 2014 fors geïnvesteerd in versterking van haar commerciële en strategische positie. Er is geïnvesteerd in de herpositionering en rebranding van het DPA-merk, verdere professionalisering van management informatiesystemen en in het versterken van het account management in verschillende business units. Tevens is ook in 2014 geïnvesteerd in aantrekkelijk werkgeverschap, onder andere door de ontwikkeling van DPA Academy.

Integratie B-Able
Per 2 juni 2014 heeft DPA de bedrijfsactiviteiten van B-Able, een dienstverlener op het gebied van business information security, overgenomen voor 0,1 miljoen euro. De activiteiten zijn samengevoegd met die van DPA IT Security. Door de beperkte omvang heeft deze overname geen materieel effect op de resultaten.

Integratie Fagro
Op 29 augustus heeft DPA Fagro overgenomen, een adviesbureau voor finance & control specialisten op hbo- en wo-niveau dat vooral actief is in Zuid- en Oost-Nederland. De koopprijs bedroeg 9,0 miljoen euro in contanten; daarnaast is een aan de doelstellingen over 2014, 2015 en 2016 gekoppelde earn-out overeengekomen. Het eerste deel van de overnamesom is grotendeels gefinancierd uit de opbrengst van een aandelenemissie. Operationeel zijn de activiteiten van Fagro samengevoegd met de complementaire activiteiten van DPA Finance. Fagro is per 1 september 2014 geconsolideerd en droeg 7,1 miljoen euro bij aan de in 2014 gerealiseerde omzet en 2,1 miljoen aan de brutowinst.

Activiteiten
Binnen DPA Engineering is gestart met het ontwikkelen van ‘Processing & Technology’, voor het bemiddelen van technische professionals voor de vakgebieden process, quality en safety management. Vanuit DPA Supply Chain wordt DPA Procurement sinds juli als aparte business unit gepositioneerd. Daardoor wordt meer focus gelegd op de op procurement (inkoop) gerichte activiteiten, naast de op supply chain management (ketenoptimalisatie) gerichte activiteiten.

DPA Technipower is per 1 oktober 2014 samengegaan met DPA Engineering. Hier zorgt het bundelen van krachten en netwerken voor een sterkere positionering en meer toegevoegde waarde voor professionals en opdrachtgevers. Om dezelfde reden zijn DPA Compliance en DPA Risk per 1 december 2014 samengegaan in de business unit ‘DPA Compliance & Risk’.

Verkoop belang in ICT Automatisering
Met het oog op een mogelijke fusie heeft DPA op 16 juni 2013 1,8 miljoen aandelen in ICT Automatisering N.V. verworven, een belang van 20,4%. Per 31 december 2014 is deze deelneming gewaardeerd op 8,1 miljoen euro. Na balansdatum heeft DPA haar belang in ICT Automatisering verkocht. Na verrekening van kosten bedraagt de verkoopopbrengst 10,4 miljoen euro. De boekwinst van 2,3 miljoen euro zal in het resultaat van 2015 worden verantwoord.

Lening voor toekomstige acquisities
Op 18 december 2014 heeft DPA een leningsovereenkomst voor maximaal 18 miljoen euro afgesloten met Rabobank voor de financiering van toekomstige acquisities. Per 31 december 2014 heeft DPA deze financieringsruimte nog niet gebruikt.

Meer medewerkers in loondienst, minder zzp’ers
Op 31 december 2014 waren 923 directe medewerkers, 204 zelfstandige professionals en 168 indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (31 december 2013: 671 directe medewerkers, 198 zelfstandige professionals en 109 indirecte medewerkers). Van het totale aantal via DPA werkzame professionals was per ultimo 2014 18 procent zelfstandig, versus 23 procent per ultimo 2013.

Het toegenomen aandeel van gedetacheerde professionals in loondienst zorgt voor een hogere brutomarge, maar vergt ook meer ondersteuning door stafmedewerkers. Bovendien heeft DPA in de tweede jaarhelft van 2014 het accountmanagement versterkt voor segmenten waar groeikansen zijn geïdentificeerd. Door de ontwikkelingen is de verhouding direct versus indirect gedaald naar 6,7 (2013: 8,0). De verhouding is gebaseerd op aantallen medewerkers per ultimo 2014.

Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2014.

Bron: DPA, 10 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.