"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AWVN: ‘Handen af van ET-regeling’


​Toepassing van de ‘ET-regeling’ mag niet worden gezien als een vorm van misbruik, hooguit als het gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden, zegt de AWVN op haar site in reactie op kritiek van de FNV.

In de ABU-cao en de NBBU-cao zijn mogelijkheden opgenomen om voor buitenlandse werknemers een deel van het brutoloon uit te ruilen voor een onder de werkkostenregeling gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten, zoals dubbele huisvesting, een hoger prijspeil voor de levensstandaard en de extra vervoerskosten van en naar het land van herkomst. Deze regeling staat bekend onder de naam ‘ET-regeling’ en wordt door veel uitzendbedrijven gebruikt. De FNV heeft kritiek geuit op deze ET-regeling. Volgens de FNV misbruiken uitzendbureaus de regeling massaal door de vergoeding te verrekenen met het brutoloon. Daardoor worden in Nederland minder premies sociale verzekeringen afgedragen dan voor een Nederlandse uitzendkracht. Minister Asscher van SZW en staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben aangegeven naar de regeling te zullen gaan kijken.

Uitzendkrachten die uit het buitenland komen om tijdelijk in Nederland te werken, worden geconfronteerd met andere kosten dan een uitzendkracht die in Nederland woont en werkt. Zo houdt de buitenlandse uitzendkracht zijn woning in het thuisland aan, terwijl hij ook in Nederland kosten van huisvesting heeft. De ET-regelingen uit de ABU- en de NBBU-cao zijn gebaseerd op een regel in de Wet op de loonbelasting. Deze regel houdt in dat een werkgever een belastingvrije vergoeding mag geven voor de extra kosten die een buitenlandse werknemer maakt door het tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Deze extra kosten worden de zogenaamde extraterritoriale kosten genoemd. Deze regel is in de wet opgenomen om de extra kosten die het werken in Nederland met zich meebrengt te bestrijden.

Cafetariaregeling
De ET-regeling wordt doorgaans vormgegeven in een cafetariaregeling. Bij een cafetariaregeling, waarvan het fietsenplan en de uitruil van de betaalde vakbondscontributie bekende voorbeelden zijn of waren, wordt een deel van het brutoloon uitgeruild voor een belastingvrije vergoeding. Toepassen van een cafetariaregeling leidt tot een hoger nettoloon van de betrokken werknemer, omdat minder loonbelasting verschuldigd is. De cafetariaregeling leidt tot een lagere afdracht van sociale zekerheidspremies. Daar staat tegenover dat de werknemer ook recht heeft op een lagere uitkering. Toepassing van de ET-regeling kan natuurlijk niet worden gezien als een vorm van misbruik, maar hooguit van het gebruik maken van de fiscale mogelijkheden.

AWVN is van mening dat door werkgevers terecht de ET-regeling wordt toegepast, omdat de buitenlandse werknemer geconfronteerd wordt met meer kosten. Het vergelijken met werknemers die in Nederland wonen, is oneigenlijk.

Bron: AWVN, 4 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.