"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanscherping SNA-normen uitzendsector per 1 januari 2015

Juli vorig jaar is de SNA-norm voor de uitzendsector uitgebreid met negen cao-elementen waarop wordt gecontroleerd.

Per 1 januari van dit jaar is de norm weer aangepast. De aanpassingen zijn ditmaal beperkt in omvang en dienen ter verduidelijking van bestaande normelementen.
De aanpassingen betreffen de volgende onderdelen:

  • Eisen aan de administratie – In de opmerking bij normeis 4.2.1.1 wordt aangegeven dat procedures schriftelijk kunnen zijn vastgelegd, geautomatiseerd kunnen zijn ingevoerd of bij kleinere ondernemingen mondeling kunnen zijn overeengekomen. Om ongelijkheid tussen kleinere en grotere ondernemingen te voorkomen, is dit onderscheid weggehaald.
  • Het voeren van een adequate loonadministratie (normeis 4.2.3.1) – Op dit moment is ten aanzien van de loonadministratie en de daarop van toepassing zijnde parameters en persoonsgebonden gegevens het bankrekeningnummer niet als persoonsgebonden gegeven opgenomen. Vanaf 1 januari wordt eveneens gecontroleerd of het bankrekeningnummer juist is ingevoerd in de loonadministratie.
  • Indien bij bemiddeling van een zzp’er de facturatie door de onderneming plaatsvindt, moet deze herkenbaar namens de zzp’er geschieden (normeis 4.2.5.4.2). Vanaf 1 januari 2015 is het een major non-conformiteit indien men hier niet aan voldoet (voorheen minor). De reden voor deze aanscherping is dat het risico wezenlijk is dat een zzp’er als werknemer wordt aangemerkt indien niet namens de zzp’er wordt gefactureerd (waardoor er loonheffingen moeten worden ingehouden). Voor de aanmerking als een major non-conformiteit moet de afwijking structureel en/of substantieel zijn.
  • Een onderneming het niet eens is met een besluit van de inspectie-instelling waarmee ze een inspectieovereenkomst heeft afgesloten, kan binnen één maand nadat de onderneming het schriftelijk besluit van de inspectie-instelling heeft ontvangen per aangetekend schrijven bezwaar aantekenen bij de inspectie-instelling (normeis 9.3.3).

Bron: SNA, december 2014

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.