"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU en NBBU CAO voor Uitzendkrachten, stand van zaken per 01-10-2021

Stand van zaken ABU en NBBU CAO voor Uitzendkrachten per 01-10-2021

Wat zijn de wijzigingen per 1-10-2021?

Op 30-09-2021 is de verlenging van de laatste ABU- en NBBU-cao verstreken. Per 01-10-2021 is er op de website van ABU of NBBU nog geen nadere informatie een nieuwe cao gepubliceerd. Wel is er meer bekend over een nieuwe verlenging van de uitzend-cao’s. Bureau Cicero heeft dit op een rij gezet. Onderstaand overzicht is in overleg op flexnieuws.nl gepubliceerd.

Tot op dit moment is het de brancheverenigingen ABU en NBBU niet gelukt om een akkoord te bereiken met de diverse vakbonden over nieuwe cao’s voor de uitzendbranche. FNV, CNV en de Unie konden geen overeenstemming bereiken gedurende de afgelopen maanden van onderhandeling.

Verlenging ABU- en NBBU CAO voor Uitzendkrachten
De huidige ABU- en NBBU Cao’s worden voor de duur van één jaar verlengd.

Dit akkoord is tot stand gekomen tussen ABU, NBBU en vakbond LBV. Op het moment van schrijven van dit artikel (01-10-2021) is hierover nog geen officiële bekendmaking gepubliceerd, maar de bevestiging hiervan is ons verzekerd en zal komende dagen ook elders bekrachtigd worden.

Wat is er op dit moment bekend voor de komende periode?
ABU, NBBU en LBV hebben de huidige cao verlengd met één jaar. Er volgen diverse wijzigingen per januari 2022.

De huidige ABU en NBBU Cao’s worden verlengd, waarbij er per januari 2022 diverse wijzigingen in werking gaan treden. Het streven van partijen is om meer vakbonden aan te sluiten bij het huidige akkoord dat met vakbond LBV is gesloten.

Hierdoor is het eventueel mogelijk dat er nog toevoegingen volgen op onderstaande opsomming van wijzigingen die per aanvang 2022 zullen ingaan en op dit moment met vakbond LBV zijn overeengekomen.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen per 01-01-2022 op de bestaande Cao’s van ABU en NBBU zijn:

Fase A/1-2: verkorting tot 52 gewerkte weken. Er komt overgangsrecht voor lopende uitzendingen zodat ondernemingen tijd krijgen om zich op de nieuwe situatie aan te passen.

Fase B/3: wordt verkort naar 3 jaar. Het maximum aantal contracten van 6 blijft van kracht. Ook hier komt overgangsrecht voor lopende uitzendingen.

Pensioen:
Basisregeling: de wachtperiode van 26 gewerkte weken wordt verkort naar 8 gewerkte weken. De basisregeling blijft onveranderd 52 gewerkte weken gelden, waarna de Plus-regeling aanvangt.
De grondslag voor de premieberekening wordt gewijzigd. Er komt een verbreding van de grondslag, waarbij het ‘pensioengevend inkomen’ waarover premie berekend wordt, nieuw gedefinieerd wordt als:
– Loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon)
– De Plus-pensioenpremie van de werknemer
– Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of verstrekkingen (ET-uitruil)
– De fiscale bijtelling leaseauto wordt op deze grondslag verminderd

De inlenersbeloning wordt stapsgewijs uitgebreid. De eerste toevoeging op de bestaande 6 elementen van de inlenersbeloning betreft:
– Eenmalige uitkeringen (zoals bijv. zorgbonus i.v.m. coronacrisis, maar geen periodieke uitkeringen zoals een bonus of dertiende maand)
– Thuiswerkvergoedingen (vergoedingen toegekend aan vaste medewerkers gelden ook voor uitzendkrachten).
– Overeengekomen (cao)loonsverhogingen die met terugwerkende kracht ingaan zullen ook gaan gelden met terugwerkende kracht voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn bij de uitzender en werkzaam zijn voor de desbetreffende inlener op het moment dat de verhoging bekend wordt.
– Inschalingen in de functiegroep en -trede die binnen 12 maanden in dezelfde cao hervat worden zullen van kracht blijven. Werkervaring in de branche/cao blijft daarmee per 03-01-2022 behouden.

Arbeidsmigranten:
– er komt een inkomenszekerheid gedurende de eerste 2 maanden van verblijf in Nederland
– er mogen geen schulden opgebouwd worden voor aanvang van het werk in Nederland
– er komt een redelijke termijn t.a.v. het verplicht verlaten van de huisvesting bij einde uitzendovereenkomst, te weten 4 weken (tegen dezelfde huurprijs en vooraf te voldoen).

Duurzame inzetbaarheid middels innovatieve arbeidsmarktprojecten: deze worden bekostigd door de SFU-premie te verhogen tot maximaal 0,2%.

Onwerkbaar weer (ingaande 01-10-2021): als er niet gewerkt kan worden i.v.m. onwerkbaar weer (zoals bijv. in de bouw) dan de uitzendkracht door de uitzender bij UWV aangemeld voor een WW-uitkering. Deze dient aangevuld te worden tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon incl. toeslagen voor adv- en wachtdagcompensatie etc.
Gezien de wijzigingen die zijn opgenomen in de cao-afspraken zoals bovengenoemd vermeld zullen er in veel uitzendovereenkomsten en mogelijk ook in personeelsreglementen aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

De volledige teksten van deze cao artikelen zullen indien deze definitief zijn gepubliceerd worden op de websites van www.abu.nl en www.nbbu.nl.

Bron: ABU.nl en Bureau Cicero

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.